Приключили проекти

Проект „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел по процедура BG05MPOP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.

 

Срок на договора: 19 месеца

Стойност: 490 220 лв.

Обща цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Основни услуги и дейности:

  • Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка;
  • Обучение на персонала за предоставяне на услугите;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;
  • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услуги, според тяхната индивидуална потребност;
  • Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.
„Изграждане на детска площадка и кът за отдих в гр. Котел“
Стойност: 9 789.40 лв.