Приключили проекти

 


Проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”


Проект Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

 


Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г. С. Раковски“, гр. Котел”

 


Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица”

 


“Обучението – предпоставка за устойчива заетост”

Основна цел: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда ( продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания и/или безработни / неактивни лица с основно или по-ниско образование) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в Община Котел.

Кратко описание: Ниското образование и липсата на квалификация, професионална реализация и мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Към нея принадлежат хора от всякаква възрастова граница – безработни младежи до 29г, безработни /неактивни от 30 до 54г и безработни/неактивни над 54 г. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост, с което ще се подобри качеството на живот на населението.

 Документи за подбор:

Обща стойност на проекта: 191 077.04 лв.


Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел

 

Финансиран по Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на енергетиката

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Котел

Кратко описание:

Проектът предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на четири улици в гр. Котел чрез подмяна на осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малко консумирана електроенергия; въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ; изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението; изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението; изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди – доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.

Целеви групи: населението на град Котел

Обща стойност на проекта: 519 708.43 лв.

СЪОБЩЕНИЯ:

1. Стартира строителството по обновяването на уличното осветление в гр. Котел

2. Приключи изграждането на част от уличното осветление на гр. Котел, изпълнено със соларно захранвани LED осветителни тела


Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

„Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство”, финансиран по процедура BGCULTURE-2.002 Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на културата

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.

Обща стойност на проекта: 297 050.76 лв.


Проект “Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I” – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича

 


Проект „Патронажна грижа + в община Котел“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.004-0072-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”


Проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Котел“ Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.


„Патронажна грижа в община Котел“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.002-0100-C01 “Патронажна грижа +”

„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” по Процедура BG05M9OP001-2.070, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  във връзка с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на

селските райони: “Европа инвестира в селските райони”

Проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел”

„Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица – Компонент 3”

„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

„Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Европейски съюзТопъл обяд за хората в нужда от Община Котел, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”.

„Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до заетост и обучения”

“Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел” по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Проект “Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел по процедура BG05MPOP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

„Изграждане на детска площадка и кът за отдих в гр. Котел“