Приключили проекти

Проект „Патронажна грижа + в община Котел“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.004-0072-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”


Проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Котел“ Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.


„Патронажна грижа в община Котел“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.002-0100-C01 “Патронажна грижа +”

Продължителност: 13 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Кратко описание:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Обща стойност на проекта: 210 657.30 лв.

„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” по Процедура BG05M9OP001-2.070, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  във връзка с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

 

Основна цел: Повишаване на квалификацията на хората от маргинализираните общности като ромите и хора в неравностойно положение, които са основна част от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в ДБТ над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица. Целевата група включва лица от ромската общност на община Котел и други хора в неравностойно положение. Общата цел на проекта е да повиши качеството на живот и създаде подходящи условия за устойчива интеграция на социално изключени роми в общината. Това ще доведе до повишена информираност за възможностите за обучение и заетост, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъпа до здравна информация и разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение.

 

Кратко описание: Основна цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора от маргинализирани общности като ромите и хора в неравностойно положение и са основна част от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в ДБТ над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица. С оглед постигането на тези цели ще се извърши подбор на хора от маргинализираните общности и 10 от тях ще бъдат включени в мотивационно обучение, където ще получат основни знания и ориентация за избор на професионално развитие и реализация. Те ще бъдат разделени на две групи по 5 лица, на които ще се предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация за професиите “Здравен асистент” и “Сътрудник социални дейности”. Т е ще преминат и обучение по КК4 – “Дигитална компетентност”. След успешното приключване на обученията на 10-те лица от маргинализираните групи ще се предостави заетост по придобитите професии за период от 12 месеца. По проекта ще се назначи и експерт – “Психолог”, който ще консултира хора от маргинализираните групи. Ще се ремонтират и оборудват офиси на 4 екипа. Работата на наетите лица ще се изразява в пряка, индивидуална и групова работа в общността с цел повишена информираност за възможностите за обучение и заетост , повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация и разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, на трудови навици и здравна култура и подкрепа на семействата в неравностойно положение. С цел популяризиране на културната идентичност на ромския етнос, включително в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства) и преодоляване на негативни стереотипи към ромите, ще се подготви участието на хора от ромския етнос за ежегодно провеждащия се “Фестивал на етносите, багрите и културно наследство” в гр. Котел. Дейностите по мотивиране на целевата група, обучения и наемане на работа, допринасят за популяризиране ролята на ЕСФ и ОПРЧР.

 

Целеви групи: продължително безработни и/или лица с трайни увреждания

 за офиса в гр. Котел – ще бъдат назначени 4 лица,

 за офиса в с. Градец – ще бъдат назначени 2 лица,

 за офиса в с. Мокрен – ще бъдат назначени 2 лица,

 за офиса в с. Тича – ще бъдат назначени 2 лица,

Подборът на лицата ще се осъществи със съдействието на Дирекция бюро по труда – Котел.

 

Основни дейности:

 1. Предоставяне на мотивационно обучение – Подбраните лица от целевите групи ще преминат мотивационно обучение в рамките на 30 учебни часа, като ще получат Сертификат за преминато „Мотивационно обучение”;
 2. Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова – Подбраните лица от целевите групи ще преминат професионално обучение в рамките на минимум 600 учебни часа, като 5 лица ще получат свидетелство за професионална квалификация по специалността „Здравен асистент“ и 5 лица за специалността „Сътрудник социални дейности“;
 3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности – Подбраните лица от целевите групи ще преминат обучение в рамките на 45 учебни часа, като ще получат Сертификат по ключова компетентност „Дигитални умения”;
 4. Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение – в рамките на 12 месеца, обучените лица с придобитите знания и умения от успешно преминалите квалификации и с придобитите компетентности, наетите лица ще изпълняват качествено и професионално задължения си, свързани със социално – икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите. На нуждаещите се, които ще бъдат включени в дейностите, ще се съставя индивидуален план с необходимата за лицето подкрепа, който ще се актуализира, ако настъпват промени. Съгласно индивидуалните нужди те ще бъдат подпомагани да преодоляват липсата на трудови навици и как да подобрят здравната си култура, как да подобрят лошите битови условия, нежелание за пълноценно ползване на здравни, социални, образователни услуги, директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение.
 5. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги – За нуждите на подбора на лица, подходящи за включване в обучение, както и за психологическо консултиране на нуждаещите се лица ще бъде нает психолог . Т ой ще подпомага работата в екип с другите специалисти, ще изнася беседи, ще осъществява индивидуални срещи и консултации при конкретни случаи. За нуждите на дейността ще се извърши ремонт на по една стая и санитарните възли в кметствата на с. Градец, с. Мокрен и с. Тича, където ще се помещават служителите за предоставяне на социални и здравни услуги, обучени по проекта.
 6. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи: Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, включително в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства). – В Община Котел традиционно се провежда “Фестивал на етносите, багрите и културно наследство”. Във фестивала участие вземат, живеещите в общината етноси: българи, турци, роми и каракачани. Всеки етнос прави свое импровизирано село, обзаведено с традиционни “мебели”, посуда, животни, които ползват в ежедневието си. Хората от ромския етнос организират своя “катун”, който е една от атракциите на фестивала. В четирите населени места: Котел, Градец, Тича и Мокрен, с пряката работа на назначените лица по професията “Сътрудник социални дейности”, “Здравен асистент” и експерта – “Психолог”, както и със съдействието и участието на местните лидери, ще се организира “Кръгла маса – Културната идентичност на ромите – подготовка за участие в традиционен фестивал на община Котел “Фестивал на етносите, багрите и котленския килим”, на която ще се дискутират и вземат конкретни решения с какви занаяти, традиционни ястия и облекла, представителите на ромския етнос ще демонстрира своите традиции и обичаи на фестивала. Работата на назначените по проекта специалисти ще бъде насочена към мотивация за участие и изява на хората от силно изолираните маргинализирани групи с цел тяхното приобщаване. Ще се закупят традиционни ромски инструменти и ще се наемат преподаватели по съответния инструмент да обучат по 4 лица от всяко населено място да свирят с тях. Ще се изготви програма за участието на представителите от етноса на фестивала. Ще се уточнят конкретните участници, които ще бъдат разпределени в няколко групи: – група, която ще подготви сценки от бита на етноса, група, която ще представи песните, музиката и танците на етноса, и група, която ще покаже традиционните ястия. Ще се подготви и група, която ще демонстрира характерните ритуали на етноса. С тази подготовка и с участието си на фестивала, те ще могат да демонстрират и изразят своята етническа същност, бит, култура и своите занаяти. Това ще им даде самочувствие, ще им помогне да разбият изградените негативни стереотипи, ще пробуди желанието им за интегриране в обществото.

 

Обща стойност на проекта: 198 713.31 лв.

Продължителност: 16 месеца

От 1.11.2019 – 1.03.2021 г.

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на

селските райони: “Европа инвестира в селските райони”

Проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел”

„Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“

Основна цел: Целта на проекта е децата от уязвимата група да продължат образованието си и да подобрят социалните си и комуникативни умения. Да им бъде осигурено качеството на живот, което да гарантира емоционално- познавателно и образователно развитие и социално включване в естествената за него среда, както и подкрепа в процеса за ограмотяване и професионално ориентиране и подготовка.

Обща стойност на проекта: 998,00 лв.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

„ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

Срок на договора: 01.05.2020 – 31.08.2020

Стойност: 41 412 лв. стойност на ДБФП

Обща цел: Настоящият проект цели да се намали броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение поради обявеното извънредно положение в страната, като се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица. В населените места, селектирани за участие – гр. Котел, с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Градец в проекта има голям брой население от маргинализирани общности. Много от тях живеят в големи семейства на прага на бедността, други се прибират от чужбина и биват поставени под задължителна карантина. Именно поради тази причина и за да се избегне струпването на големи групи хора, топлият обяд ще бъде доставян до домовете на потребителите в работни дни.

Основни услуги и дейности:

 • Предоставянето на помощи под формата на хранителни продукти, което би било от изключителна важност за всеки средностатистически член на домакинство в страната, тъй като ще облекчи най-сериозното разходно перо в домакинския бюджет – това за хранителни продукти.
 • Подпомагането на лицата в риск от бедност, чрез предоставянето на хранителни продукти, която значително ще подпомогне подобряването качеството им на живот.
 • Предоставяне на разнообразно седмично меню, с което ще се осигури балансирано хранене на нуждаещите се, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица – Компонент 3”

Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Продължителност: 14 месеца

Основна цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, като им се осигурят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Кратко описание:

Дейностите по проекта са насочени изцяло към възрастните хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства. Освен грижа в дома, за тези лица ще се развиват и услуги в общността, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията и адаптиране към основните нужди на възрастните хора. За хората с хронични заболявания и трайни увреждания ще бъдат осигурени специализирани медицински грижи в техните домове. По проекта ще бъде създаден устойчив модел за предоставяне на качествени услуги на лица с увреждания и възрастни хора, живущи на териториите на общините Котел и Твърдица. Ще се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, с които се цели постигане на социален ефект спрямо лица от уязвими групи, за да се подобри жизненото им равнище. Проблемите на възрастните хора и лицата с различни трайни увреждания ще придобият гражданственост и ще спомогнат обществото да стане по чувствително и отзивчиво към техните потребности. Ще се повиши самочувствието и позитивната нагласа на тези хора към политиката на държавата в социалната сфера и вярата им, че не са забравени и има кой да се грижи за тях. Дейностите по проекта ще допринесат за разширяване на социалните контакти и интеграционни връзки между потребители и предоставящите социално-здравни услуги лица.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети девет домашни помощника на трудов договор, две медицински сестри и един рехабилитатор на граждански договори. В община Твърдица ще бъдат наети седем домашни помощника на трудов договор и две медицински сестри на граждански договори. Наетите лица ще работят по проекта до 12 месеца. За нуждите на проекта ще бъдат закупени две нови превозни средства за всяка от общините – партньори, с които ще се осъществява мобилна най-вече здравна услуга във всяко населено място на общините.

 

Целеви групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

 

Основни дейности:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
 • Обучение и супервизия на персонала;
 • Закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа

 

Обща стойност на проекта: 225 900.32 лв. Бюджетът определен за община Котел е 129138,88 лв., а на община Твърдица е 96761,44 лв.

„Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Продължителност: 15 месеца

Обща цел: Целта на проектното предложение е да бъде създадено специално социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел. По този начин ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

Да бъде създадено социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел;

Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;

Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;

Да се популяризират социалните предприятия.

Социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел ще постигне целите си, като изхожда от богатия си опит за работа по различни проекти в общината, свързани с предоставяне на социални услуги и търсене на възможност за подкрепа на уязвимите групи в общината. На територията на Община Котел са реализирани сходни проекти, но чрез този проект ще се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. Със създаването на социалното предприятие общината ще предложи възможност за реализация на представители на целевата група, социална и психологическа подкрепа и ще направи в максимална степен възможна трудовата реализация на представители на уязвимите групи в дейност, за която те имат нужните качества и способности.

Основни дейности:

 • Подбор и включване в заетост за 12 м. на лица от целевата група;
 • Осигуряване на наставници за заетите лица положение;
 • Оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места;
 • Осигуряване на екип на социалното предприятие;
 • Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.

Обща стойност на проекта: 389 329,92 лв.

Европейски съюзТопъл обяд за хората в нужда от Община Котел, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”.

Срок на договора: 01.08.2016 – 31.12.2019

Стойност: 6 734 840.14 лв. стойност на ДБФП 

Обща цел: Целта на настоящия проект е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение чрез осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Котел развива в подкрепа на хората, живеещи в лишение и в риск от социална изолация.

Основни услуги и дейности:

 • Предоставянето на помощи под формата на хранителни продукти, което би било от изключителна важност за всеки средностатистически член на домакинство в страната, тъй като ще облекчи най-сериозното разходно перо в домакинския бюджет – това за хранителни продукти.
 • Подпомагането на лицата в риск от бедност, чрез предоставянето на хранителни продукти, която значително ще подпомогне подобряването качеството им на живот.
 • Предоставяне на разнообразно седмично меню, с което ще се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
„Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до заетост и обучения”

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: Повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в община Котел. Това от своя страна ще намали бедността и ще подобри качеството на живот, ще осигури по дългосрочна трудова заетост на включените в проекта лица.

Кратко описание:

Основна цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в община Котел. Ниското образование, липсата на квалификация, нежеланието и липсата на мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група – продължително безработни лица. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Към нея принадлежат хора от възрастовите групи – безработни младежи до 29 години, безработни от 30 до 54 години и над 54 години. С проекта се цели подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и такива от подкрепа за осигуряване на заетост, с което ще се подобри качеството на живот на населението като цяло. Проектът предоставя възможности за включване в обучение на 16 лица от силно уязвимите групи на пазара на труда и придобиването от тях на професионални умения и квалификация в професията „Социален асистент”. Професията е съобразена с нуждите на местния пазар на труда. Прогресиращото нарастване на застаряващото население на община Котел налага необходимостта от квалифицираната и професионална подготовка на социални асистенти, които да се грижат за тази група жители на общината. Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране на лицата, отговарящи на поставените критерии по проекта и Община Котел, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на работа на 16 от обучените лица по професия „Социален асистент” за период до 12 месеца. Натрупаният опит през тези месеци ще бъде предпоставка за по-лесна интеграция на пазара на труда. Дейностите по мотивиране на целевата група, обучения и наемане на работа, допринасят за популяризиране ролята на ЕСФ и ОПРЧР.

Целеви групи: продължително безработни и/или лица с трайни увреждания

 до 29 г. – ще бъдат подбрани 4 лица,
 от 30 до 54 г. – ще бъдат подбрани 6 лица,
 хора над 54 г – ще бъдат подбрани 6 лица.
Подборът на лицата ще се осъществи със съдействието на Дирекция бюро по труда – Котел.

Основни дейности:

 • Предоставяне на мотивационно обучение – Подбраните лица от целевите групи ще преминат мотивационно обучение в рамките на 30 учебни часа, като ще получат Сертификат за преминато „Мотивационно обучение”;
 • Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова – Подбраните лица от целевите групи ще преминат професионално обучение в рамките на 660 учебни часа, като ще получат свидетелство за професионална квалификация по специалността “Социален асистент”;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности – Подбраните лица от целевите групи ще преминат обучение в рамките на 45 учебни часа, като ще получат Сертификат по ключова компетентност „Дигитални умения”;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение – в рамките на 12 месеца, обучените лица ще полагат грижи за възрастни и хора с увреждания на територията на Община Котел. Подборът на лицата, на които ще се предоставят услугите ще се извърши съгласно утвърдени правила.

Обща стойност на проекта: 199 995.50 лв.

“Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел” по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Продължителност: 16 месеца

Обща цел: Създаване на Център за интегрирани социално-здравни услуги за реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на социално уязвими групи
Основна цел на проекта е идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда.

Специфични цели:

  1. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места за хора с увреждания и лица, които полагат грижи за зависими членове на семействата.
  2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на лица и семейства в риск.
  3. Повишаване чувството на значимост, осигуряване на заетост и активност на лицата от целевите групи, които имат шансове и възможности за трудова реализация в обичайна и/или специализирана работна среда.
  4. Оптимизиране на общинските разходи и справяне с местни проблеми – безработица, социална изолация, бедност.
  5. Въвеждане и функциониране на интегрирани социално-здравни услуги в специализирани кабинети и на терен в дома на потребителя чрез дейността на мултидисциплинарен и мобилен екип.
  6. Предоставяне на услугата Личен/Социален асистент за по-достъпна домашна среда

Основни дейности:

 • Създаване на организация за изпълнение и управление на проекта и на система за мониторинг и оценка;
 • Подбор на кандидат потребителите по Компонент 1 и Компонент 2 на схемата “Активно включване”. Изготвяне на оценка на потребностите. Преценка за необходимостта от осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение. Подбор на потребителите в зависимост от нуждите и потребностите. Сключване на договори за услуги;
 • Предоставяне на обучение за професионална квалификация на хора с увреждания и на членове на семейства, които полагат грижи за зависими негови членове , съгласно изготвените индивидуални планове за личностно и професионално развитие;
 • Осигуряване на почасова заетост на лицата от целевите групи, които са преминали обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;
 • Оборудване на ЦИСЗУ, материално обезпечаване на дейностите;
 • Подобряване на достъпа до здравеопазване и социални услуги чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността за хора с увреждания и семействата в риск според техните индивидуални потребности от Мултидисциплинарен екип в Консултативен медикосоциален кабинет;
 • Предоставяне на услуги в домашна среда, регламентирани в ППЗСП „Личен асистент”, „Социален асистент”;
 • Промотиране и популяризиране на проекта.

Проект “Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел по процедура BG05MPOP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

 

Срок на договора: 19 месеца

Стойност: 490 220 лв.

Обща цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Основни услуги и дейности:

 • Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка;
 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;
 • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услуги, според тяхната индивидуална потребност;
 • Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.
„Изграждане на детска площадка и кът за отдих в гр. Котел“
Стойност: 9 789.40 лв.