Достъп до информация


УТВЪРДИЛ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Котел

I. Общи положения

Чл. 1 (1) С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в Община Котел.

(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Котел, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Чл. 2 (1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Котел.

(2) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Котел.

(3) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни, по смисъла на §1, т.2 от допълнителната разпоредба на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и до класифицирана информация по смисъла на Закона за защитана класифицираната информация.

Чл. З Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Чл. 4 Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Чл. 5 Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон.

Чл. 6 В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

II. Упълномощени длъжностни лица

Чл. 7 (1) Решения за предоставяне на достъп до обществена информация взема Секретаря на Община Котел.

(2) Секретарят на Общината разпорежда публикуване на обществена информация, за която няма задължение за обнародване по закон, но представлява интерес за широк кръг граждани.

(3) При искане за достъп до официална обществена информация, която е създадена или се съхранява в Община Котел и е публикувана, всеки служител на администрацията е длъжен да посочва изданието, броя и датата на публикуване.

III. Процедура за вземане на решения по чл.28, ал.2 от ЗДОИ

Чл. 8 (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Отдел „Административно, техническо и информационно обслужване”, на гише „Деловодство” и се регистрират в деловодно-информационната система на Община Котел по определения ред.

(2) За писмени се считат и заявленията получени в Община Котел на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на Община Котел, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

(3) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Чл. 9 (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп се предават на Секретаря на Общината за резолюция.

(2) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от техническия сътрудник на гише „Деловодство”, който ги представя в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система и ги докладва на Секретаря на Общината.

Чл. 10 (1) В срок от пет дни от получаването на резолюцията, Началник отдел “АТИО” представя предложение за решение, което предава на Секретаря на Общината.

(2) При изготвяне на предложението за решение, Началник отдел “АТИО” изхожда от съхраняваната в Община Котел информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.

(3) Когато исканата информация не се съхранява в Община Котел, но има данни за нейното местонахождение, Началник отдел “АТИО” посочва къде да бъде препратено заявлението.

Чл. 11 (1) В законния 14 дневен срок от подаване на заявлението Секретаря на Общината се произнася по искането с решение, което съдържа изискваните от закона реквизити:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, но не по-малък от 30 дни от датата на получаване на решението;
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;
6. могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(2) Екземпляр от решението с придружително писмо се изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка в деня на вземане на решението.

(3) Копие от решението се връчва за изпълнение на Началник отдел ”АТИО”.

IV. Предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 12 Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на касата на Общината.

Чл. 13 (1) Предоставянето на достъп до обществена информация става в указаната с решението на секретаря форма.

(2) Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

1. преглед на информацията – оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.

(3) Началник отдел ”АТИО” е длъжен да изпълни решението за предоставянето на достъп пълно, точно и своевременно.

(4) За предоставения достъп се съставя протокол в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя на Община Котел, формата на искане на предоставяне, датата и решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в отдела.

Чл. 14 (1) На интернет страницата на Община Котел се изнася актуална информация, която съдържа:

1. структура на Община Котел;
2. адреса, телефоните, факса и работното време на Община Котел;
3. нормативни актове, свързани с дейността на Община Котел;
4. описание на услугите, които Община Котел предлага на потребителите;
5. актуални новини;
6. списък на държавните институции;
7. анализи и актуална информация за дейността на Община Котел, представляващи интерес за обществеността;
8. контакти за обратна връзка;

(2) Обществена информация се публикува или предоставя на интернет страницата на Община Котел след одобрение от Секретаря на Общината.

Чл. 15 На информационното табло на Община Котел на входа за администрацията и на таблото пред сградата на Общината се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед №10 на Министъра на финансите и начините за заплащане.

V. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 16 Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:

♦ исканата информация е класифицирана информация;
♦ достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие;
♦ исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Заключителни разпоредби

§1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност в Община Котел.

§2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила да се осъществява от Секретаря на Общината.

§3. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§4. Всички служители на Община Котел са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

Отчети за прилагане на ЗДОИ
Годишен отчет - 2017 г.