Главен архитект

арх. ЛЮБОМИР ПОПОВ

Роден на 01 януари 1944 год. в гр. Сливен

Завършва образованието си в Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София през 1968год., специалност „Архитектура”.

Семеен.

Контакти: 0453/427-21, 0453/423-36, вътр. 133

Факс: 0453/425-40

Email: [email protected]

Функции /от Устройствения правилник на общината/:

(2) Главният архитект:

1. Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

2. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;

3. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство.