Жалби против административни актове

Административните актове на кмета на Община Котел могат да се обжалват пред областния управител на област Сливен чрез кмета на Община Котел.

Административните актове на кмета на Община Котел могат да се обжалват и пред Административен съд – Сливен по отношение на тяхната законосъобразност чрез кмета на Община Котел.

Дейността на кмета на Община Котел  се контролира от Общински съвет – Котел и областен управител на област Сливен ;

Дейността на Общински съвет – Котел се контролира от кмета на Община Котел и от областен управител на област Сливен.

Жалбата се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

  1. посочване на съда;
  2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани, съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса или електронен адрес, ако има такъв;
  3. трите имена и адрес, личния номер – за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
  4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
  5. означение на обжалвания административен акт;
  6. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
  7. в какво се състои искането;
  8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.

В жалбата или протеста оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на Общинския съвет.

Актовете на Общинския съвет могат да се обжалват пред Административен съд Сливен.