Работно време с граждани

ОБЩИНА  КОТЕЛ
гр. Котел, пл. ”Възраждане” № 1
тел. 0453/ 423-36, факс. 0453/ 425-40
Е-mail: [email protected]
интернет страница https://www.kotel.bg/

БУЛСТАТ: 000590540

Работното време на администрацията е от 08:00 ч. до 12:00 ч., 13:00ч. до 17:00 часа. Обедната почивка е от 12:00ч. до 13:00часа.

Работното време на служителите от звеното за административно обслужване е от 08:00 ч. до 17:00 часа.

Почивки:
Преди обяд – от 10:00ч. до 10:15ч.
След обяд – от 15:00ч. до 15:15 ч.

Почивките се ползват по начин, осигуряващ непрекъсваем режим на работа.

В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19:00 часа.