Стратегически документи

» Планове

Публикувано на 07.05.2024 г. в16:31ч.

Публикувано на 07.05.2024 г. в16:31ч.

Публикувано на 03.04.2024 г. в13:05ч.
Публикувано на 05.03.2024 г. в16:25ч.

 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2024 г. (Приета с Решение № 49 от 31.01.2024 г. на Общински съвет- Котел)

Документация:

Публикувано на 09.02.2024 г. в13:25ч.

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. (Приета с Решение № 45 от 31.01.2024 г. на Общински съвет- Котел)

Документация:

Публикувано на 06.02.2024 г. в16:45ч.
Актуализирано на: 02.07.2024г. 16:30ч.

 • ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2033 ГОДИНА

Документация:

Публикувано на 08.01.2024 г. в10:15ч.

 • План за защита при бедствия и Програма за намаляване риска от бедствия 2022 г. – 2030 г. (приети с Решение № 18 от 22.12.2023 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 29.12.2023 г. в14:50ч.

 • Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за 2023 г. – 2027 г. (приета с Решение № 19 от 22.12.2023 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 29.12.2023 г. в11:30ч.

 • Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за 2023 г (Приета с Решение № 661 от 30.05.2023 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 05.06.2023 г. в16:30ч.
 • Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за 2023 г. (Приет с Решение № 661 от 30.05.2023 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 05.06.2023 г. в16:30ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2023 г. (Приета с Решение № 660 от 30.05.2023 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 05.06.2023 г. в16:30ч.
 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Документация:

Публикувано на 06.04.2023 г. в18:40ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2023 г. (Приета с Решение № 571 от 30.01.2023 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.22.2023 г. в14:40ч.
Актуализирано на: 29.12.2023г. 11:30ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2023 г. (Приета с Решение № 567 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 23.12.2022 г. в14:55ч.
 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел (приет с Решение № 539 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.11.2022 г. в16:15ч.
 • Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 г. – 2023 г. (приет с Решение № 538 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.11.2022 г. в16:15ч.
 • Програма за опазване на околната среда на Община Котел с период на действие 2021 г. – 2028 г. (Приета с Решение № 502 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 05.09.2022 г. в15:05ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2022 г. (Приета с Решение № 496 от 29.07.2022 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 03.08.2022 г. в16:25ч.
 • Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел за 2021 – 2028 г. (Приета с Решение № 478 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 06.07.2022 г. в16:00ч.
 • Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за 2022 г. (Приет с Решение № 441 от 29.03.2022 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 01.04.2022 г. в11:08ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2022 г. (Приета с Решение № 403 от 31.01.2022 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Актуализирано на: 08.12.2022г. 16:20ч.
Публикувано на 23.12.2021 г. в14:25ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2022 г. (Приета с Решение № 392 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 23.12.2021 г. в14:25ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2021 г.

Документация:

Публикувано на 23.12.2021 г. в13:25ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. (Приета с Решение № 201 от 29.01.2021г. на Общински съвет- Котел)

Документация:

Публикувано на 02.12.2021 г. в15:25ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2021 г. (Приета с Решение № 310 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 03.08.2021 г. в12:25ч.
 • Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. (Приет с Решение № 310 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 03.08.2021 г. в12:25ч.
 • План за интегрирано развитие на Община Котел 2021 г. – 2027 г. (Приет с Решение № 238 от 29.03.2021 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.04.2021 г. в17:00ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. (Приета с Решение № 201 от 29.01.2021г. на Общински съвет- Котел)

Документация:

Публикувано на 02.04.2021 г. в 13:50ч.
Актуализирано на: 05.11.2021г. 16:00ч.
 • Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел 2021 г. – 2022 г. (Приета с Решение № 221 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.03.2021 г. в 16:10ч.
 • Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Котел (Приет с Решение № 221 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.03.2021 г. в 16:10ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2021 г. (Приета с Решение № 201 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.02.2021 г. в 18:37ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2021 г. (Приета с Решение № 199 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Котел)

Документация:

Публикувано на 02.02.2021 г. в 18:37ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2020 г. (Актуализирай има ново допълнение)

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2020 г. (Актуализирай има ново допълнение)

Публикувано на 22.12.2020 г. в 21:15ч.
 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел

Документация:
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел

Публикувано на 28.10.2020 г. в 10:15ч.
 • Програма за енергийна ефективност на Община Котел за периода 2021 г.-2030 г.(приета с Решение № 149/30.09.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Документация:
Програма за енергийна ефективност на Община Котел за периода 2021 г.-2030 г.(приета с Решение № 149/30.09.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Публикувано на 30.09.2020 г. в 16:17:00ч.
 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за развитие на Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за развитие на Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 29.07.2020 г. в 16:40ч.
 • Програма за управление на Община Котел 2019-2023 г. (приета с решение № 124/29.07.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Документация:
Програма за управление на Община Котел 2019-2023 г. (приета с решение № 124/29.07.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Публикувано на 29.07.2020 г. в 15:40ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2020 г.

Документация:
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2020 г.

Публикувано на 05.02.2020 г. в 16:00ч.
 • Общински план за младежта за 2020 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2020 г.

Публикувано на 05.02.2020 г. в 16:00ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2020 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2020 г.

Публикувано на 04.02.2020 г. в 16:50ч.
Актуализирано на 01.12.2020 г. в 16:15ч.
 • Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Котел за периода 2019 г. – 2023 г.

Документация:
Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Котел за периода 2019 г. – 2023 г.

Публикувано на 27.12.2019 г. в 16:50ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 04.10.2019 г. в 13:20ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2019 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 05.06.2019 г. в 14:01ч.
 • Отчет по изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Котел

Документация:
Отчет по изпълненито на общинската програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Котел

Публикувано на 05.06.2019 г. в 13:56ч.
 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2020 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2020 г.

Публикувано на 03.05.2019 г. в 13:05ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел за 2019 г. (приета с Решение № 744/31.01.2019 г. на Общински съвет – Котел).

Публикувано на 08.02.2019 г. в 15:03ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Последно актуализирана на 02.09.2019 г. в 13:45ч.
 • Общински план за младежта за 2019 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2019 г.

Публикувано на 07.02.2019 г. в 15:51ч.
 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел

Документация:
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел

Публикувано на 06.12.2018 г. в 14:40ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2018 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2018 г.

Публикувано на 31.05.2018 г. в 13:47ч.
 • Отчет по изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Котел

Документация:
Отчет по изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Котел

Публикувано на 31.05.2018 г. в 13:10ч.
 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 04.04.2018 г. в 10:38ч.
 • Общински план за младежта за 2018 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2018 г.

Публикувано на 01.03.2018 г. в 15:00ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2018 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2018 г.

Последно допълнена на 28.12.2018 г. в 14:48ч.
 • Годишна програма за реализация на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишна програма за реализация на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Котел за 2017 г.

Публикувано на 06.07.2017 г. в 11.43ч.
 • Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 г.

Документация:
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.10ч.
 • Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 – 2018 г.

Документация:
Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 – 2018 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.09ч.
 • Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 г.

Документация:
Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.07ч.
 • Общинска програма за закрила на детето на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето на Община Котел за 2017 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.05ч.
 • Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2015-2020 г.

Документация:
Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2015-2020 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 15.22ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2017 г.

Последно допълнена на 04.12.2017 г. в 13.51ч.
 • Общински план за младежта за 2017 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2017 г.

 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел

Документация:
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел

 • Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица”

Документация:
Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица”

 • Общинска програма за закрила на детето за Община Котел за 2016 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето за Община Котел за 2016 г.

 • Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.

Документация:
Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.

 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в Община Котел за 2017 г.

 • Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел (2016 – 2020 г.)

Документация:
Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел (2016 – 2020 г.)

 • Общински план за младежта за 2016 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2016 г.

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2016 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2016 г.

 • Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за периода 2015 – 2019 г.

Документация:
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за периода 2015 – 2019 г.

 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016) в община Котел

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016) в община Котел

 • Общински план за развитие на Община Котел за периода от 2014 – 2020 г.

Документация:
Общински план за развитие на Община Котел за периода от 2014 – 2020 г.

 • Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2014 – 2020)

Документация:
Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2014 – 2020)

 • Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2016 – 2020)

Документация:
Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2016 – 2020)