Банкови сметки

За приходи по бюджета на Община Котел, по ЗМДТ и Тарифи на Община Котел:

IBAN : BG 71 SOMB 9130 84 15510044

Кодове за видове плащания:

 • 445100 – Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната
 • 441400 – Патентен данък
 • 442100 – Данък върху недвижимите имоти
 • 442200 – Данък върху наследствата
 • 442300 – Данък върху превозните средства
 • 442400 – Такса битови отпадъци
 • 442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
 • 442800 – Туристически данък
 • 443400 – Други данъци
 • 448007 – Такса административни услуги
 • 446500 – Глоби
 • 448013 – Такса куче

За депозити, гаранции  и  други чужди средства :

IBAN: BG 55 SOMB 9130 33 15510001

Всички посочени IBAN сметки са в:

Общинска банка АД – финансов център Котел

BIC : SOMBBGSF