Местни данъци и такси

Образци
Банкови сметки
Контакти

Община Котел, дирекция „Местни приходи“ уведомява, че започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2018 година. За 2018 година плащането на горепосочените данъци и такси ще става на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината. За платилите целия годишен размер до 30 април 2018 г. ще ползват отстъпка от 5%.

Община Котел напомня на всички собственици на имоти и моторни превозни средства, физическите лица и едноличните търговци извършващи патентна дейност, както и лицата, предлагащи нощувки по смисъла на Закона за туризма своевременно да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.

Гражданите и представителите на фирми могат да заплатят задълженията си към общинския бюджет за 2018 г. или предходни периоди на касите на дирекция „Местни приходи” при Община Котел, ул. “Алеко Богориди” № 1, чрез ПОС терминално устройство, по банков път, с пощенски запис или през интернет. Служителите на дирекцията са на разположение на гражданите и представителите на фирми по всички въпроси, свързани със задълженията им към местния бюджет с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

Вид на задължениетоС 5% отстъпкаІ-ва вноскаІІ-ра вноскаІІІ-та вноскаІV-та вноска
1.Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъцидо 30.04до 30.06до 31.10
2.Данък върху превозните средствадо 30.04до 30.06до 31.10--
3.Патентен данъкдо 31.01до 31.01до 30.04до 31.07до 31.10
4.Туристически данъкАвансово през годината - до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките