Местни данъци и такси

Уважаеми граждани и представители на фирми,

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашки. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416.


Адрес: гр. Котел, ул. “Алеко Богориди” №1
Телефон: 0453-4-25-20 / 0453-4-29-85

Образци
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
Декларация по чл. 18, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Котел
Декларация по чл. 17а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Котел
Искане за издаване на документ
Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Искане за прихващане и възстановяване
Декларация за притежаване на куче
Банкови сметки
Дължимите местни данъци и такси може да платите по банков път по сметка на Община Котел BG71SOMB91308415510044 при Общинска банка, ФЦ Котел.

Име на банкатаОбщинска банка, ФЦ Котел
Адрес на банкатагр. Котел, ул. „Ал. Богориди” №1
IBANBG71SOMB91308415510044
BICSOMBBGSF
Код441400Патентен данък
445100Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната
442100Данък върху недвижимите имоти
442200Данък върху наследствата
442300Данък върху превозните средства
442400Такса битови отпадъци
442500Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442800Туристически данък
443400Други данъци
446500Глоби
448013Такса за притежаване на куче
448007Такса административни услуги
Съобщения по чл. 32 от ДОПК
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК(18.06.2024г.)

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК(05.03.2024г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК(21.08.2023г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК(22.02.2023г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК(01.07.2022г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (23.02.2022г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (18.10.2021г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (26.07.2021г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (21.06.2021г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (19.01.2021г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (07.12.2020г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (08.07.2020г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (19.02.2020г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (21.10.2019г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (20.11.2018 г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК (19.09.2018 г.)
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Контакти
Дирекция „Местни приходи”
8970, гр. Котел
ул. „Алеко Богориди” № 1
тел. 0453/ 42985
тел. 0453/ 42520
E-mail: [email protected]

Община Котел, дирекция “Местни приходи” уведомява, че започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2023 година. За 2023 година плащането на горепосочените данъци и такси ще става на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината. За платилите целия годишен размер до 30 април 2023 г. ще ползват отстъпка от 5%.


Община Котел напомня на всички собственици на имоти и моторни превозни средства, физическите лица и едноличните търговци извършващи патентна дейност, както и лицата, предлагащи нощувки по смисъла на Закона за туризма своевременно да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.


Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.


Гражданите и представителите на фирми могат да заплатят задълженията си към общинския бюджет за 2023 г. или предходни периоди на касите на дирекция „Местни приходи” при Община Котел, ул. “Алеко Богориди” № 1, чрез ПОС терминално устройство, по банков път, с пощенски запис или през интернет. Служителите на дирекцията са на разположение на гражданите и представителите на фирми по всички въпроси, свързани със задълженията им към местния бюджет с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч.


Годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Котел е 300 лева.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

Вид на задължениетоС 5% отстъпкаІ-ва вноскаІІ-ра вноскаІІІ-та вноскаІV-та вноска
1.Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъцидо 30.04до 30.06до 31.10
2.Данък върху превозните средствадо 30.04до 30.06до 31.10--
3.Патентен данъкдо 31.01до 31.01до 30.04до 31.07до 31.10
4.Туристически данъкАвансово през годината - до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките