Главен юрисконсулт

ДОБРИ  НИКОЛОВ

Роден на 17 декември 1971 година в гр. Котел

Завършва образованието си във Варненски свободен университет ”Черноризец  Храбър” през 2000год., специалност „Право”.

Несемеен.

Контакти: 0453/423-36, вътр. 122

Факс: 0453/425-40

Email: [email protected]

Функции / от Устройствения правилник на общината/:

Чл.26. Главният юрисконсулт:

1.подпомага с правни средства работата на специализираната администрация;

2.контролира законосъобразното съставяне на договорите и други актове свързани с възникване , изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;

3.получава и подписва призовки и други съдебни книжа, като ги завежда в специален за целта дневник;

4. получава уведомленията от Областна пробационна служба по отношение на лицата,

на които е наложено наказание „пробация” и следи за изпълнението на предписаните пробационни мерки в уведомлението;

5. участва в специализирани вътрешни комисии при провеждане на търгове, конкурси и

обществени поръчки;

6. консултира колеги и граждани по преписки, образувани в общинска администрация;

7.подпомага ръководителя и участва при разработването, актуализацията и  издаването

на разпоредби, правилници и инструкции. Участва и упражнява контрол при изготвянето на предложения за решения до Общински съвет;

8.участва в работата на постоянните комисии към Общински съвет;

9.осигурява юридическата основа за сключването на договори с изпълнители и

доставчици;

10.участва при сключването на трудови договори и договори по служебно

правоотношения при назначаване, промени в назначаването и освобождаването на работниците и служителите от Общинска администрация, общинските дейности  и звената, кметства и кметски наместничества;

11.дава мнение по законосъобразността на заповедите като ги парафира, а при

несъгласие прилага мотивирано мнение;

12.изготвя своевременна информация, отчети и доклади до ръководството за

установени закононарушения и за предприетите мерки по отношение на извършителите.

13.изготвя своевременна информация със служителите  на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;

14.осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и

обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира Кмета за тях;

15.дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;

16.оказва методическа помощ на структурите и звената на бюджетна издръжка в

областта на трудовото законодателство;

17.съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на Общината.