Заместник кметове

Детелина АдамоваДЕТЕЛИНА АДАМОВА – зам. кмет по Икономическа политика

E-mail: [email protected]

Родена на 13 април 1974 г. в гр. Котел

Завършва образованието си в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград през 1998г. професионална квалификация „География”, специализация „Туризъм”.

Ресор „Икономическа политика”:

1. Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на финансите, икономическото развитие, управлението на общинската собственост, европейските програми и инвестиционната политика, местните данъци и такси.

2. Изготвя консолидиран въпросник и годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в публичния сектор, които обобщават годишните въпросници и доклади за финансовото управление и контрол на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Приемен ден : Вторник от 10:00ч. до 16:00ч.

*** Записване за приемните дни по се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Котел – ет 1. стая №2, както следва:

За зам. кметове – ежедневно – в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на Центъра за административно обслужване на зам. кметовете – в деня преди съответния приемен ден – до 12.00 часа.

Румен СтоиловРУМЕН СТОИЛОВ – зам. кмет Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи

E-mail: [email protected]

Роден на 05 юли 1977 г. в гр. Сливен

Завършва образованието си в Технически университет – София през 2001 г. с квалификация магистър по “Електроника и автоматика”, специализация “Компютърни системи”. През 2006 г. завършва Икономически институт на БАН и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” с квалификация магистър по финанси.

Шериф КувандъжШЕРИФ КУВАНДЖЪ – зам. кмет по Устройство на територията, екология, култура, образование, спортни, младежки, социални и хуманитарни услуги

E-mail: [email protected]

Роден на 13 юли 1970 г. в гр. Котел

Завършва образованието си в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен през 1995 г., специалност Математика и физика. През 2006 г. завършва “Българско училище за политика”.

Ресор „Устройство на територията, екология, култура, образование, спортни, младежки, социални и хуманитарни услуги”:

1. Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на устройството на територията на общината, градоустройството, архитектурата, кадастъра, регулацията, строителството и инфраструктурата;

2. Координира и контролира работата в областта на социалните дейности, образование, ученическо здравеопазване, култура и спорт.

Приемен ден : Сряда от 10:00ч. до 16:00ч.

*** Записване за приемните дни по се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Котел – ет 1. стая №2, както следва:

За зам. кметове – ежедневно – в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на Центъра за административно обслужване на зам. кметовете – в деня преди съответния приемен ден – до 12.00 часа.