Вътрешни правила за административно обслужване

ОБЩИНА КОТЕЛ
УТВЪРДИЛ: КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ