Закони и наредби

Държавен вестник
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за административно–териториалното устройство на Република България
Закон за администрацията
Наредби - приети от Общински Съвет Котел
Закон за водите
Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Закон за горите
Закон за държавния служител
Закон за електронното управление
Закон за местните данъци и такси
Закон за обществените поръчки
Закон за общинската собственост
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за публичните финанси
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
Закон за управление на етажната собственост
Закон за управление на отпадъците
Закон за устройство на територията