Декларации по ЗПУКИ

» Коста Каранашев – кмет на Община Котел

» Детелина Адамова – зам. кмет

» Румен Стоилов – зам. кмет

» Шериф Куванджъ – зам. кмет

» Христо Карабекиров – секретар


» Отдел „Административно,техническо, информационно обслужване и връзки с обществеността“

» Звено „Обслужване ОбС“

» Дирекция „Счетоводство и собственост“

» Дирекция „Устройство на територията, екология и строителство“

» Отдел „Икономически дейности, селско стопанство и туризъм“

» Дирекция „Местни приходи“

» Дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“

» Отдел „Социални и хуманитарни дейности“

» Гл. специалист МКБППМН

» Гл. специалист „ОМП и управление при кризи“

» Кметства – Администрация

» Кметски наместници