Декларации по ЗПУКИ

» Коста Каранашев – кмет на Община Котел

» Детелина Адамова – зам. кмет

» Румен Стоилов – зам. кмет

» Шериф Куванджъ – зам. кмет

» Христо Карабекиров – секретар


» Отдел “Административно,техническо, информационно обслужване и връзки с обществеността”

» Звено “Обслужване ОбС”

» Дирекция “Счетоводство и собственост”

» Дирекция “Устройство на територията, екология и строителство”

» Отдел “Икономически дейности, селско стопанство и туризъм”

» Дирекция “Местни приходи”

» Дирекция “Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи”

» Отдел “Социални и хуманитарни дейности”

» Гл. специалист МКБППМН

» Гл. специалист “ОМП и управление при кризи”

» Кметства – Администрация

» Кметски наместници