Секретар

Христо КарабекировХРИСТО КАРАБЕКИРОВ

Роден на 01.12.1976 година в град Котел.

Завършил висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалност „Застраховане и социално дело” в Стопанска академия „Д.А.Ценов” гр. Свищов през 1999 година.

Семеен

Контакти: 0453/420- 40

Факс: 0453/425-40

Е-mail: [email protected]

Функции:

Чл. 20. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

Чл. 21. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация, следи за точното спазване на нормативните актове.

(2) Секретарят на общината осъществява следните функции и отговаря за:

1. организация дейността на общинската администрация;

2. организация на деловодната дейност  и документооборота в Общината, общинския архив и воденето на регистъра на административните структури и актовете на органите на изпълнителната власт;

3. организация и контрол на дейността на службите по гражданска регистрация и административното обслужване;

4. организация и контрол на работата на служителите от Общината и за информационно-техническото обслужване;

5. организация и контрол относно поддържане на актуалното състояние на избирателните списъци в Общината;

6. следи за подготовката, оповестяването и обнародването на актовете на Общината;

7. работа с жалбите и предложенията на гражданите;

8. подготвя и организира местни референдуми;

9. организира дейността за защита на населението при възникване на извънредни ситуации и управление при кризи;

10. отговаря за организационно-техническата подготовка по провеждането на избори на територията на общината;

11. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредба за административното обслужване на физическите и юридически лица, Административно процесуалния кодекс, Закона за електронното управление и произтичащите от тях наредби.

12. координацията по подготовката на правила за вътрешния ред на Общината по не уредените в Правилника въпроси, относно реда и организацията на административното обслужване;

13. отговаря за обществения ред, управление при кризи и сигурността;

14. отговаря за организационното и техническо обслужване на Общинския съвет.

15. осигурява транспортното обслужване на общинската администрация, контролира използването на автомобилите на общинския гараж, осигурява изправността им, като закупува резервни части  и извършва ремонти по тях.