Проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Котел“ Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.

Финансиран по Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Продължителност: 20 месеца ( до 30.09.2022 г.)

Основна цел: Целта на проектното предложение е приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвимите граждани на община Котел, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си като с това се допълват и разширяват националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Кратко описание:

За община Котел ще бъде създадена една трапезария, с 19 пункта за раздаване на храната – в 17 в населените места на общината и 2 в град Котел. Приготвянето и доставката на храна ще се осъществява от изпълнител, избран след проведена процедура по Закона за обществените поръчки в съдове за еднократна употреба, в индивидуални опаковки, с регистрирани за целта автомобили.

Предоставянето на храната се осъществява от 11.00 до 12.00 часа от месец юли на 2030 потребители от месец август на 2000 потребители, одобрени от Дирекция “Социални подпомагане”-Котел, след полагане на подпис от потребителите в предварително изготвени списъци с личните им данни или в индивидуални дневници за трудноподвижни лица без пълномощници или лицата под карантина. Изготвят се и формуляри за обратна връзка, които да бъдат на разположение на потребителите. В допълнение към разпределянето на храна се предлагат и съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, които се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и за индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на потребителите при спазване на всички противоепедемични мерки.

Целеви групи: 

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности, което бе основен акцент в разяснителната ни кампания.

Основни дейности:

  • Определяне на целевите групи – Служителите на община Котел стартираха процедура за набиране на желаещи за ползване на услугата през м. декември 2020 г., съгласно Изискванията за кандидатстване. Беше проведена широка разяснителна кампания сред населението на общината, които добре познават тази услугата. Основните информационни канали са: публикация на официалната страница на община, публикуване и популяризаране на “зелен телефон”, безплатен за населението, срещи с кметове и кметски наместници, които да информиран населението по места, разлепване на информационни материали на видни и посещавани места в общината, обаждания по телефона на лица, за които има информация, че са в нужда, използване на възможностите на домашните помощници, личните и социалните асистенти, които посещават домовете да информират лицата от уязвимите групи. Пълноценно беше използвана помощта на лицата наети по проект на длъжност “здравен асистент” и “сътрудник социални дейности”, както и на здравните медиатори от общината за осъществяване на срещи с най-трудно достъпните общности от маргинализираните групи. Информация за карантинирани лица се получава ежедневно от информационния портал за Ковед-19 или от РЗИ. Само през м. декември постъпиха 2425 заявления, които бяха обработени от ДСП-Котел в началото на м. януари и бяха одобрени 2 078 кандидати. Периодично постъпват и се обработват нови заявления. Конкретните потребители търпят промени в хода на реализация на проекта поради отпадане на обстоятелствата за ползване на услугата. Потребителите попълват декларация, че при настъпване на такива обстоятелства са длъжни да информират екипа по проекта. При всички случаи, при които се налага спешно включване на допълнителни лица като потребители, общината търси резерви за предоставяне на топъл обяд още от деня на идентифицирането им.
  • Приготвяне на топъл обяд – Община Котел предоставя топъл обяд всеки работен за периода на проекта по договор с изпълнител, избран след проведена процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Екипът от експерти на изпълнителя, включващ технолог по храните, диетолог и главен готвач, съставя седмично меню за изпълнение. Екипът подбира храни, които да осигуряват здравословно и сезонно хранене на потребителите с продукти при възможност от местни производители. При изборът на храни освен нормативно определените изисквания, менюто се съобразява и с културните и религиозни особености на потребителите на услугата и не допуска дискриминация на базата на тези принципи. Рецептите на предложените ястия се съгласуват от диетолога и технолога по храните, за да се прецени съответствието им с изискванията за здравословно хранене, като се съобразява със спецификата на хранене на лицата с известни здравословни проблеми. Одобрените ястия биват организирани в меню, което да дава максимално разнообразие и същевременно да осигурява оптимални дневни количества хранителни вещества и енергийна стойност. При необходимост менюто съдържа частичен или цялостен диетичен вариант. Готовото меню се предава на общината за одобрение. В него са отбелязани всички възможни алергени. Одобреното меню се предава на технолога на изпълнителя и се изпълнява ден за ден. Технологът консултира главния готвач за начина, по който да бъдат изпълнени рецептите на ястията от менюто за деня – продуктите, които трябва да се вложат, видът им, технологията на приготвяне на ястието. Главният готвач разпорежда на общите работници в кухнята кои продукти в какво количество и вид да бъдат приготвени (измити, обелени, настъргани, нарязани и др.) и организира работата на готвачите по отделните рецепти. Готвачите изпълняват рецептите с предоставените им продукти. Тяхната работа се контролира от главния готвач, който следи всички пропорции на продуктите да бъдат спазени, всяка термична и друга обработка да бъде оптимална за ястието, което се приготвя. Главният готвач следи за температурата на готовност на ястията и води дневник на достигнатите градуси, за да се избегне развитието на опасни микроорганизми в храната. След като ястията са кулинарно готови, се предават на кухненските работниците за порциониране в съдове за еднократна употреба, а технологът завежда в технологичен дневник всички приготвени ястия с уникален партиден номер и описва вложените във всяко ястие продукти по количество и партида на производителя. Готовата за експедиция храна се товари и се извозва до обектите за раздаване от шофьорите с лекотоварни автомобили регистрирани за превоз на храни. Транспортираните храни са придружени от набор документи удостоверяващи произхода на храната, показващи вида на ястията, състав, срок на годност, начин на съхранение, номер на партида, декларация за съответствие, приемо-предавателен протокол. Документите се съставят непосредствено преди експедиция от отговорник за Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР), който проследява целият процес на производството на храна – от доставката на суровините, съхранението им, кулинарната обработка и порционирането до експедицията. Отговорникът по НАССР води документация за доставката на суровините (дневник входящ контрол – доставчик, продукт, начин на съхранение, срок на годност, партиден номер и др.), температурен дневник на хладилните съоръжения, дневник за изходящ контрол на готовата продукция, чек листи за почистването на обекта и личната хигиена на персонала. В края на процеса по изпълнение на дневното меню се изготвят калкулационни ведомости на база вложените в производството суровини и броя приготвени порции от всяко ястие. Тази дейност се изпълнява от калкулант, който също изготвя и отчетни документи на месечна база.
  • Предоставяне на топъл обяд – Храната се приготвя в кухнята на изпълнителя по договора за приготвяне и доставка на топъл обяд. Готовата храна се пакетира в индивидуални пакети в самата кухня от служители на изпълнителя, които следват всички хигиенни норми за работа и в епидемиологична обстановка. Товари се в регистрирани превозни средства по Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Доставя се в пунктовете, определени от общината в часовия диапазон от 11.00-12.00 часа, всеки работен ден. Предава се на лицето в пункта с приемо-предавателен протокол при спазване на всички предписани хигиенни норми. Лицата, които раздават индивидуално опакованите храни разполагат със списъци на потребителите, предоставени от ръководителя на проекта, изготвен на база сключените договори с потребителите. В списъците са отбелязани и евентуално пълномощниците на лицата, които не могат лично да получат храната си. След получаване на храната, всяко лице потребител или пълномощник поставя подпис в списъка. След всяко лице, положило подпис, листът и химикалът се напръскват с дезинфектант. С цел недопускане разхищението на храни, неполучен обяд се предоставя на лица от резервния списък, за което същите се уведомяват от лицето в пункта. Тези лица сключват договор за услугата при първото получаване на топъл обяд. Те се описват в отделен списък или им се предоставя индивидуален дневник, който предават в края на месеца на лицето в съответния пункт, а то съответно на ръководителя на проекта.
  • Реализиране на съпътстващи мерки – Община Котел назначи двадесет и три лица за предоставяне на съпътстващи услуги – във всеки пункт за раздаване на храна има по един специалист, който е подбран на база доверие и популярност сред местната общност. В четири от по-големите пунктове има по двама служители за да се осигури възможност за по-голяма дистанция на потребителите. В допълнение е назначен и един координатор „съпътстващи дейности”, който разработва материали за начините за заразяване и мерките, които трябва да се предприемат за борба с Ковид-19, различните социални, здравни или административни услуги, предоставяни на територията на общината. Този координатор има задължение регулярно да подава материали към лицата, предоставящи съпътстващи услуги и да контролира тяхната работа. Той отговаря за това всеки потребител да получи, тези съпътстващи услуги от които има нужда. Всички анкетни карти, снимки от срещи, попълнени образци за получаване на административни услуги и др. материали, изготвени по съпътстващите мерки се предават напълно окомплектовани в края на всеки месец от работата по проекта на определения от Община Котел координатор. На тази основа координаторът изготвя справката за предоставените съпътстващи мерки – приложение към Методическото указание по програмата. Съпътстващите мерки не са задължителни и не са обвързани с получаването на услугата топъл обяд. Същите се предоставят на лица, които проявят желание да ги ползват.

 

Обща стойност на проекта: 2 601 213,78 лв