Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство”, финансиран по процедура BGCULTURE-2.002 Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на културата

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.

Кратко описание:

 Водещият партньор по проекта, община Котел, заедно с Център за интерпретиране на наследството и Кралското Норвежко Дружество за Развитие, планират ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци) за иновативно предприемачество.

Предвидено е да се сложи началото на нова проява на културно творчество и културно предприемачество – Икономузей – нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия.

Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на четирите етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин, като ще бъдат обучени 16 техни представители и 20 човека от експертния персонал на бенефициента в предприемачество в културните индустрии и качествено интерпретиране на наследството, по критерии и стандарти, приети от международната общност, в унисон с документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, конвенциите ФАРО на ЕК и др., и в усвояване на техники за привличане на публики, според разработен по проекта план.

В рамките на Икономузей, ще бъде създадена и реализирана нова културна проява, „Визия и звук“, на четирите етнически общности, 20 човека, като пилотна сценична, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности. Тя ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на „Фестивал на етносите, багрите и котленския килим“, провеждан в местността „Изворите“, край Котел. Норвежкият партньор ще се включи с методология и обучение за изграждане на Икономузея, консултиране по изграждането му, участие в проявата „Визия и звук“, с представяне на норвежки Икономузей и образци от членовете му. Ще бъде създаден кът на Икономузей на Котел.

Основни дейности:

  1. Привличане/събиране на публика

Дейността предвижда разработване и изпълнение на план за привличане на публики за културна проява “Визия и звук”, с живо интерпретиране на традиционния ритуал Гергьовден, празнуван от 4-те етнически общности на Котел. Проявата ще бъде осъществена в рамките на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим, ще демонстрира културното многообразие и занаятчийството. Планът ще предвиди мерки за привличане на интерес към публичната проява и включване на посетителите в нея, каквото техниките за живо интерпретиране позволяват.

Планът ще бъде построен върху следните опорни моменти:

1: Проучване на потенциалните публики в началото на проекта;

2: Адекватни ценностни послания към желаните публики;

3: Свързване на събитието с другите резултати на проекта;

4: Акцентиране върху свободния достъп до събитието и възможността да се получи ново преживяване и знание;

5: Акцентиране върху възможността за включване на посетителите в културната проява “Визия и звук”, което ще им осигури запомнящо се преживяване.

 

  1. Обучение на експертния персонал на бенефициента с оглед повишаване на персоналната му компетентност и умения

Обучението на експертния персонал на бенефициента (16 човека) е насочено към разработване на капацитета на културните оператори и трансфер на знания чрез културно сътрудничество на международно ниво, между български и норвежки културни оператори, с цел по-голямо социално включване и създаване на Икономузей в Котел-реплика на норвежки опит, бизнес платформа за предприемачество в творческите индустрии и създаване на нови културни събития. Фокусът е повишаване на капацитета на младите хора от 4-те етническите общности в община Котел за изява на културното им разнообразие, с прилагане на актуални международни практики, съгласно критерии и стандарти за качествено интерпретиране на наследството.

Крайната цел на обучението на експертния потенциал на бенефициента е то да допринесе за повишаване на капацитета на етническите общности за изява на културно разнообразие и въвеждане на актуални критерии и стандарти за качествено интерпретиране на наследството, прилагани от културни оператори по света. Обучението обхваща и представители на 4-те етнически общности, общо 16 човека.

  1. Създаване на обща платформа за обмен на знания и умения и подобряване на градската среда, нов бизнес формат за културно творчество и предприемачество, Икономузей, за споделяне на добри практики в сферата на културата, между културни оператори, различни социални и етнически групи и групи в неравностойно положение

Ще бъде сложено началото на иновативна платформа за предприемачество в културата, Икономузей, заимствана от практиката на норвежкия партньор, създал 13 Икономузея на територията на Норвегия. Икономузеят в България ще бъде ръководен от община Котел, разположен в зала на общинската администрация. Икономузеят ще дава възможност за създаване на нови прояви на културно творчество, захранвано от нематериалното културно наследство и занаяти на местните етническите общности (българи, роми, турци и каракачани). Платформата предвижда разширяване на обхвата на културните дейности, развиване на публики и осигуряване на достъп до култура на местно и регионално ниво, чрез подготовка на сценични прояви.

Какво е Икономузей?

– предоставя на живото наследство по-добра финансова основа за реализиране на творения на културата за посетители и туристи, давайки шанс мястото да бъде предлагано като уникална туристическа дестинация;

– позволява на посетители и туристи да опознаят живото местно наследство и да получат повече и по-задълбочени знания за него, като го свързва с развитие на местния бизнес;

– опазва и доразвива културното наследство;

– допринася за ангажиране на живото наследство в действие и предотвратява загубата му. Към днешен момент, съществуват около 100 Икономузея в 8 държави по света. Икономузеят в Котел ще бъде формат на местни творчески индустрии, работещи със живото наследство, подбрани заради ангажираността си към качествена и автентична работа. Моделът ще бъде тестван чрез пилотна подготовка и презентация на ново културно събитие, базирано върху нематериалното културно наследство на етническите общности на територията на община Котел – българи, роми, турци и каракачани. И 4-те общности традиционно празнуват Гергьовден, всяка със своя специфика. Културното събитие ще прилага техниките на живото интерпретиране, като най-пряка форма на взаимодействие с посетителските аудитории.

  1. Реализация на културна проява „Визия и звук“

Ще бъде подготвена и реализирана културна проява „Визия и звук“, представяща културното творчество на 4-те етнически общности в община Котел. Проявата ще бъде разработена като сценична самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности. Като нова инициатива, дейността позволява разширяване на обхвата на културни дейности на местно, областно и национално ниво и цели привличане на млади хора от 4-те етническите общности. Културната проява ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране, по време на Фестивала на Етносите в Котел, който се провежда в периферията на град Котел. Събитието ще бъде допълнителна възможност за обмен на информация и знания и за възможностите на Икономузеите. Ще бъдат осъществени контакти с представители на творческите индустрии, които участват във Фестивала, но не са членове на Икономузея в Котел. Така, ще се разпространи директно, лице в лице, информацията към посетителите за новата предприемаческа инициатива в културните дейности на проекта, в която и други творци на наследство могат да се включат, за да изразят своите възможности.

Обща стойност на проекта: 297 050.76 лв.