Патронажна грижа + в община Котел“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.004-0072-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2

Продължителност: 6 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Кратко описание:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целеви групи: 

 • хора с увреждания;
 • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
 • лица над 54 г.;
 • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 • лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Основни дейности:

Дейността “патронажна грижа” включва следните мерки:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.;
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ включва следните мерки:

 1. Осигуряване на лични предпазни средства;
 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
 4. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др.

Обща стойност на проекта: 105 328.65 лв.