Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I” – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича

Договор за БФП №BG06RDNP001-19.245-0002-C01 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I” – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича по ПРСР 2014-2020 чрез подхода ВОМР, Подмярка 7.2., на мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица‘ по приема за 2019 г.

Начало: 03.09.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони благоустрояване на площадното пространство в с. Тича, общ. Котел.

Кратко описание:

Благоустрояването на площадното пространство в село Тича, общ. Котел, включва пространството и зоната ситуирана в УПИ I – за площад в кв. 16 по плана на с. Тича, с граници – на север УПИ II-191 и УПИ III-192, 193: изток – УПИ III-192, 193 и улица; юг – улица; запад – улица и се намира в непосредствена близост до централната част на селото /читалището и кметството/. С реализацията на проекта ще се подобри привлекателността на населеното място и качеството на живота, което ще доведе до нови възможности за икономическо и социално развитие, насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие. Поради лошото състояние на настилките, проектът не предвижда оползотворяване на съществуващите такива. В проекта е залегнала идеята за подобряване на цялостния облик на селото и подчертаване на художествения и исторически момент чрез изчистването на околната среда, осигуряването на пиедестал (подход към паметника) и същевременно постигане на съвременна функционалност, което е гаранция за устойчив, както в естетическо, така и във функционално отношение вторичен център.

Основни дейности:

  • Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича. Основни видове строителни дейности:

Зоната на интервенция е разделени на две основни функционални групи, подчинени на съществуващата геометрия. В едната част е обособена зона за социални дейности (беседки от модулна група), непосредствено до тях, на юг, е обособено площадно пространство с рекреационни функции, намиращо се срещу главния вход на селското читалище. Всички тези отделни елементи са свързани с подходящо растеризиране на настилката, така че да бъдат обединени. Предвиждат се настилки от бетонови паважи със средно натоварване, като е предвидено тяхната геометрия да е идентична със тази на характерната за района. Предвиждат се паркова мебел – пейки, кошове за отпадъци, изграждане на фонтан, затревяване, засаждане на вечнозелени и листопадни храсти, ограничители за паркиране и др. Площ на обновяване по проект 2100.0 m2

  • Проектиране и осъществяване на авторски и строителен надзор;
  • Организация, информация, управление и отчетност, АРП.

Очаквани резултати:

Благоустрояването и обновяването на централната част в с. Тича, общ. Котел, ще допринесе за повишаване на привлекателността на региона, ще доведе до създаване на предпоставки за развитието на туризма и привличането на нови инвеститори в Община Котел. Добрата жизнена среда е един от факторите, които са решаващи за задържането на населението и младите хора. Обновената публичната инфраструктура, в частност площите за широко обществено ползване, е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.

В конкретни измерения очакваните резултати са:

Площ на обновяване по проект: 2100.00 m2

Обща стойност на проекта: 206 691,81 лв. без ДДС, 248 030,17 лв. с ДДС.