Обучението – предпоставка за устойчива заетост

ДБФП №BG05M9OP001-1.126-0002-C01

“Обучението – предпоставка за устойчива заетост”

„ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ”

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

  ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001 –1.126 „МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“

 Основна цел: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда ( продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания и/или безработни / неактивни лица с основно или по-ниско образование) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в Община Котел.

 Кратко описание: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания и/или безработни / неактивни лица с основно или по-ниско образование) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в Община Котел. Ниското образование и липсата на квалификация, професионална реализация и мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Към нея принадлежат хора от всякаква възрастова граница – безработни младежи до 29г, безработни /неактивни от 30 до 54г и безработни/неактивни над 54 г. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост, с което ще се подобри качеството на живот на населението. В рамките на проекта ще бъде проведено професионално информиране и консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професия „Работник в озеленяването“ и обучение по ключови компетентности. След успешно приключване на обученията, ще бъде осигурена заетост на 15 лица на длъжност „Работник, озеленяване“ до 12 месеца. Натрупаният опит през тези месеци ще способства за по-лесна интеграция на пазара на труда. В резултат на изпълнение на проекта ще се създадат предпоставки за социално включване чрез заетост на целевата група, в т.ч. представители и на ромската общност.

Целеви групи:

  • Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст от 30 до 54 г.;
  • Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен;
  • Безработни участници, вкл. продължително безработни, неактивни участници, или безработни участници с трайни увреждания извън образование и обучение, над 54 г.

Основни дейности:

  • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
  • Предоставяне на мотивационно обучение;
  • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

 Документи за подбор:

Обща стойност на проекта: 191 077.04 лв.