Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел

„Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на енергетиката

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Котел

Кратко описание:

Проектът предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на четири улици в гр. Котел чрез подмяна на осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малко консумирана електроенергия; въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ; изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението; изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението; изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди – доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.

След внедряването на системата ще се постигнат следните подобрения:

 • Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик;
 • Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник;
 • Осигуряване на енергийна независимост;
 • Високо ниво на енергийна ефективност.

Целеви групи: населението на град Котел

Основни дейности:

 1. Изпълнение на СМР за проект : „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел”

Дейността включва изпълнение на следните мерки, предвидени в обследването за енергийна ефективност:

 1. Подмяна на осветители: Предвижда се цялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия.
 2. Въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ-Развитието на интелигентното улично осветление е свързано с внедряването на Internet of Things технологии в градската среда. Internet of Things-свързаните системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните условия например или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към различни извънредни събития като пътни инциденти.
 3. Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението За по-добър контрол на системата за външно осветление се предвижда доставката и монтажа на система за мониторинг на енергопотреблението. В нея са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия. Получените данни се натрупват в централен сървър. Чрез улеснен достъп до справки във всеки един момент и възможност за разнообразни анализи на потреблението на енергия, се осигурява сигурен механизъм за допълнителна оптимизация на осветителната система. В системата ще са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия.
 4. Изграждане на система за автоматизация и управление на Енергопотреблението-Централизираната система позволява едновременното или последователно включване и изключване на уличното осветление, както и по предварително зададен сценарий, съобразен с режима на дневното естествено осветление (по време на денонощието и по осветеност) за конкретното населено място.
 5. Изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди- Доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.
 6. Обмяна на опит, знания и най- добри практики с Партньора

От страна на Норвежкия партньор на община Котел по проекта ще бъде направено проучване на най-добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти. На тази основа ще се направи преглед на техническите задания за уличното осветление и фотоволтаичните мощности в проекта и ще се предложат мерки за оптимизация с цел постигане на подобрен финансово-икономически и технически резултат. Предвижда се подробна технико-икономическа обосновка на предложените мерки за подобряване на показателите на реконструираната система за улично осветление. Ще се направи предварителна селекция и изводи за продуктите с най-добри параметри.

Чрез посещение на място на двама експерти от страна на Норвежкия партньор в Общината и на обектовите локации, ще се направи и последваща техническа оценка на проектите и ще се проверят всички изходни данни за изпълнение на дейностите по изграждане на системата за улично осветление и фотоволтаичната централа. Тази дейност ще се осъществява в сътрудничество с екипа за управление на проекта на община Котел. Планира се семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни, на който да се представят резултатите и изводите от проучванията. Чрез изпълнението на дейностите на партньора ще се осъществи технически и научен обмен между специалисти от различни държави, като същевременно ще се почерпи ноу-хау за развитието и реализацията на настоящия проект според водещи световни практики.

Очаквани резултати:

 1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление, което ще подобри условията на живот на населението, ще осигури на безопасно движение на МПС, ще повиши сигурността на пешеходците нощно време и създаде на комфортна нощна атмосфера чрез:

– попълнени липсващите осветители, замяна на съществуващи с високо ефективни LED – общ брой осветители, които ще покрият целия град – 630 бр.;

– нови енергийни спестявания чрез системата за управление и мониторинг

– осъществени мерки за икономия на енергия – 477,791 MWh/год.

– осъществени мерки за намаляване на парниковите газове в общината – 563,79 tCO2/год.

– осъществени мерки за ефективност на инвестицията за енергийна ефективност отнесена към количеството спестени емисии парникови газове – 921.80 лв./tCO2

– осъществени мерки за енергийни спестявания след реконструкция на системата в сравнение с настоящото положения -83, 87%

 1. Постигане на съответствие на нивото на уличното осветление спрямо стандартите за улично осветление – чрез закупуване на оборудване от съответния клас, съгласно препоръките на обследването и инсталиране на система за управление и мониторинг
 2. Намаляване на преките разходи при осигурено високо качество на осветлението:

– очаквана икономия – 86647,62 лв/год, като ще се отпаднат разходите свързани необходимостта от честа подмяна и ремонт на осветителните тела;

– електрическата енергия, произведена от ВЕИ в общото потребление на електрическа енергия в реконструираната система -10.32 %

 1. Изградени устойчиви двустранни отношения между страна донор /Норвегия/ и държава- бенефициер /България/ – чрез провеждане на семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни, на който да се представят резултатите и изводите от проучванията на най-добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти за подмяна на уличното осветление. Предвижда се подробна технико-икономическа обосновка на предложените мерки за подобряване на показателите на реконструираната система за улично осветление. Ще се направи предварителна селекция и изводи за продуктите с най-добри параметри.

Обща стойност на проекта: 519 708.43 лв.

СЪОБЩЕНИЯ:

1. Стартира строителството по обновяването на уличното осветление в гр. Котел

2. Приключи изграждането на част от уличното осветление на гр. Котел, изпълнено със соларно захранвани LED осветителни тела