Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица”

АД № РД 50-50/15.03.2023 г. „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица“

Договор № РД-50-50 от 15.03.2023 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Начало: 15.03.2023 г.
Продължителност: 6 месеца
Обща стойност на проекта: 39 507.00 лв. без ДДС

Основна цел: Подпомагане на процеса по създаване на местна инициативна група (МИГ) на територията, прилагаща подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), на община Котел, 16 населени места от община Сливен и община Върбица.

Конкретни цели:

  • Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ “Котел, Сливен и Върбица” на местно ниво;
  • Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на община Котел, 16 населени места от община Сливен и община Върбица;
  • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Котел, 16 населени места от община Сливен и община Върбица;
  • Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд.

Кратко описание:

Проектът “Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица” е проект за съвместни действия, реализиран в партньорство между Община Котел, Община Сливен и Община Върбица за подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица”. Проектът има за цел подпомагане на процеса по създаване на местна инициативна група (МИГ) на територията, прилагаща подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), на община Котел, 16 населени места от община Сливен (без териториалните граници на град Сливен) и община Върбица. За постигането на тази цел ще бъде приложен интегриран пакет от дейности, включващ:

  1. Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ;
  2. Популяризиране на подхода ВОМР (на част от територията за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г ) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
  3. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  4. Проучвания и анализи на територията;
  5. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  6. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Очаквани резултати:
1. Регистрирана местна инициативна група “Котел, Сливен и Върбица”;
2. Разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Материали: