Процедури по ЗОП 2019

4-2019-002 – Упражняване на авторски надзор /АН/ на СМР за рехабилитация на четири улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел

Дата на публикуване: 19.04.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: възложена 
» Електронно досие

4-2019-001 – Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие