4-2019-011

Предмет на поръчката:Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:000111-2019-0011
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:13.01.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:14.01.2020 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата13.12.2019 г. 15:00
2.Обявление за обществена поръчка13.12.2019 г. 15:00
3.Документация13.12.2019 г. 15:00
4.Технически проекти13.12.2019 г. 15:00
5.Предварителен контрол по чл.232 от ЗОП
13.12.2019 г. 15:00
6.Отговори на въпроси06.01.2020 г. 14:30
7.Протокол на комисията24.03.2020 г. 15:05
8.Решение за прекратяване01.06.2020 г. 15:35
9.Решение за отмяна на решението за прекратяване на процедурата22.07.2020 г. 15:44
10.Съобщение за отваряне на ценови оферти19.10.2020 г. 14:08
11.Протоколи от работата на комисията27.11.2020 г. 16:45
12.Решение за определяне на изпълнител27.11.2020 г. 16:45
13Обявление за възложена поръчка19.01.2021 г. 15:20
14.Договор по обособена позиция 1 и приложения21.01.2021 г. 11:10
15.Договор по обособена позиция 2 и приложения21.01.2021 г. 11:10
16.Договор по обособена позиция 3 и приложения21.01.2021 г. 11:10
17.Допълнително споразумение ОП 226.04.2021 г. 18:20
18.Обявление за изменение на договор26.04.2021 г. 18:20
19.Допълнително споразумение - ВиК ОП 309.11.2022 г. 17:00
20.Обявление за изменение - ВиК ОП 3 09.11.2022 г. 17:00
21.Допълнително споразумение с приложения - ВиК ОП 1 11.05.2023 г. 16:47
22.Допълнително споразумение с приложения - ВиК ОП 211.05.2023 г. 16:47
23.Обявление за изменение - СМР ВиК ОП 111.05.2023 г. 16:47
24.Обявление за изменение - СМР ВиК ОП 211.05.2023 г. 16:47
25.Допълнително споразумение № 343 - ВиК ОП 313.09.2023 г. 16:14
26.Допълнително споразумение № 344 - ОП 213.09.2023 г. 16:14
27.Допълнително споразумение № 345- ОП 313.09.2023 г. 16:14
28.Допълнително споразумение № 346 - ОП 113.09.2023 г. 16:14
29.Обявление за изменение ВиК ОП 1 индексация15.09.2023г. 16:44
30.Обявление за изменение ВиК ОП 2 индексация15.09.2023г. 16:44
31.Обявление за изменение ВиК ОП 3 индексация15.09.2023г. 16:44
32.Обявление за изменение ВиК ОП 315.09.2023г. 16:44