4-2019-006

Предмет на поръчката:Доставка на дърва за огрев през 2019 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей-Котел и на част от училищата на територията на община Котел за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0006
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:09.09.2019 г., 17:00 часа, удължен до 13.09.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:10.09.2019 г., в 10:30 часа, нова дата - 16.09.2019 г., 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1

Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура19.08.2019 г., 12:00
2.Обявление за обществена поръчка19.08.2019 г., 12:00
3.Документация19.08.2019 г., 12:00
4.Решение за одобрение на обявление за изменение и доп.информация и обявлението
10.09.2019 г., 14:00
5.Решение за прекратяване на процедурата17.09.2019 г., 12:45
6. Обявление за възложена поръчка (прекратяване)02.10.2019 г., 11:00