4-2019-005

Предмет на поръчката:Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0005
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:30.07.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:31.07.2019 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура09.07.2019 г., 14:20
2.Обявление за обществена поръчка09.07.2019 г., 14:20
3.Документация09.07.2019 г., 14:20