4-2019-008

Предмет на поръчката:Доставка и монтаж на 4 броя автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейната вода в с.Кипилово, с.Тича, с.Пъдарево и с.Жеравна, община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0008
Вид на процедурата: Открита процедура
Краен срок за получаване на оферти:25.11.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:26.11.2019 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата25.10.2019 г. 13:50
2.Обявление за обществена поръчка25.10.2019 г. 13:50
3.Документация25.10.2019 г. 13:50
5.Отговори на въпроси04.11.2019 г. 16:30
6.Отговори на въпроси08.11.2019 г. 15:05
7.Протокол на комисията13.12.2019 г. 12:40
8.Съобщение за отваряне на ценови оферти21.01.2020 г. 16:25
9.Доклад и протоколи от комисията
Сканирани доклад и протоколи от комисията
05.02.2020 г. 10:55
07.02.2020 г. 10:55
10.Решение за определяне на изпълнител05.02.2020 г. 10:55
11.Договор и приложения
02.09.2020 г. 15:55
12.Обявление за възложена поръчка
02.09.2020 г. 15:55
13.Допълнително споразумение № 120.07.2021 г. 10:30
14.Обявление за изменение на поръчката през нейния срок на изпълнение20.07.2021 г. 10:30
15.Допълнително споразумение 2 - пречиствателни станции03.10.2023 г. 11:55
16.Обявление за изменение 2 - пречиствателни станции12.10.2023 г. 16:30
17.Обявление за приключен договор - 4 пречиств. станции17.10.2023 г. 17:00