4-2019-003

Предмет на поръчката:Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр.Котел, ДГ „Детелина” в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ в гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0003
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:09.07.2018 г., 17:00 часа, удължен до 19.07.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:10.07.2018 г., в 10:30 часа, нова дата - 22.07.2019 г., 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура18.06.2019, 14:33
2.Обявление за обществена поръчка18.06.2019, 14:33
3.Документация18.06.2019, 14:33
4.Решение за одобрение на обявление за изменение и доп.информация и обявлението25.06.2019, 15:40
5.Решение за одобрение на обявление за изменение и доп.информация и обявлението10.07.2019, 09:50
6.Протокол от работата на комисията30.07.2019, 10:15
7.Съобщение за отваряне на ценови оферти16.08.2019, 14:15
8.Протоколи от работата на комисията27.08.2019, 11:16
9. Решение за определяне на изпълнител27.08.2019, 11:16
10.Договор за об.позиции № 1,3,4, и 527.09.2019, 10:30
11.Приложения към договор за об.позиции № 1,3,4, и 527.09.2019, 10:30
12.Обявление за възложена поръчка27.09.2019, 10:30
13.Решение за определяне на нов изпълнител16.10.2019, 16:35
14.Договор и приложения към обособена позиция № 6 30.10.2019, 15:20
15.Договор за об.позиция № 2 и приложения 06.12.2019, 11:50
16.Обявление за възложена поръчка06.12.2019, 11:50
17.Обявление за приключване на договор по ОП04.11.2020, 16:40
18.Информация за изпълнен договор по ОП 604.11.2020, 16:40
19.Обявление за приключване на договор по ОП 2
14.12.2020 г. 15:00