Пазарни консултации 2023г.

Изграждане на туристическа атракционна зона на природно, културно и историческо наследство на деца и семейства в УПИ XVII- за озеленяване, благоустройство и актракционен комплекс, кв. 501 по ПУП на гр. Котел, общ. Котел


Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закон на обществените поръчки /ЗОП/, за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението строителство на обект: “Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319‐314‐313‐490‐312‐311‐310‐315-316 между кв.58,57,25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел”


“Реконструкция на водоснабдителната и вътрешната водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на външна водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел“; Обособена позиция № 2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел”


“Упражняване на строителен надзор по обособени позиции”


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ изх. № 12-03- 6 / 15.02.2023 г.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност за „Обществена сграда за административно обслужване, кметство и здравна служба в с. Малко село“, „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за Обществена сграда за административно обслужване Кметство и поща, с. Кипилово“ и „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за Обществена сграда за административно обслужване Кметство и поща, с. Пъдарево“