Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закон на обществените поръчки /ЗОП/, за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението строителство на обект: “Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319‐314‐313‐490‐312‐311‐310‐315-316 между кв.58,57,25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел”