Пазарни консултации

» Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича


» Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, Община Котел


» Изграждане на SCADA система на ПСПВ – Котел


» Обновяване на централен градски площад Възраждане, гр. Котел и прилежащи пешеходни зони


» Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г.С. Раковски”, гр. Котел


» Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност