Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ „ГРАДЕЦ 2 „“

Съобщение На основание чл.6, ал. 9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху[…]

Прочети повече

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел с мандат 2024 – 2028 г.

В изпълнение на Решение № 659 от 30.05.2023 г., прието от Общински съвет-Котел е открита процедура за определяне на двадесет[…]

Прочети повече

Обучение по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

На 23.05.2023 г. ще се проведе обучение за разработване на капацитета на културните оператори и трансфер на знания чрез културно[…]

Прочети повече

Уведомление, мотиви и проект … записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общ. Котел

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок (считано от 12.05.2023 г.[…]

Прочети повече

Отпускане на финансова помощ в многофамилни жилищни сгради за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност

СЪОБЩЕНИЕ Отпускане на финансова помощ на сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради за изготвяне на обследвания за[…]

Прочети повече
1 2 3 4 5 54