Община Котел набира персонал за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Котел”

Община Котел изпълнява проект „Патронажна грижа + в община Котел”, финансиран по договор BG05M9OP001-6.002-0100-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките[…]

Прочети повече
1 2 3 35