Текущи проекти

„Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“

Основна цел: Целта на проекта е децата от уязвимата група да продължат образованието си и да подобрят социалните си и комуникативни умения. Да им бъде осигурено качеството на живот, което да гарантира емоционално- познавателно и образователно развитие и социално включване в естествената за него среда, както и подкрепа в процеса за ограмотяване и професионално ориентиране и подготовка.

Обща стойност на проекта: 998,00 лв.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

„ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

Срок на договора: 01.05.2020 – 31.08.2020

Стойност: 41 412 лв. стойност на ДБФП

Обща цел: Настоящият проект цели да се намали броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение поради обявеното извънредно положение в страната, като се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица. В населените места, селектирани за участие – гр. Котел, с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Градец в проекта има голям брой население от маргинализирани общности. Много от тях живеят в големи семейства на прага на бедността, други се прибират от чужбина и биват поставени под задължителна карантина. Именно поради тази причина и за да се избегне струпването на големи групи хора, топлият обяд ще бъде доставян до домовете на потребителите в работни дни.

Основни услуги и дейности:

 • Предоставянето на помощи под формата на хранителни продукти, което би било от изключителна важност за всеки средностатистически член на домакинство в страната, тъй като ще облекчи най-сериозното разходно перо в домакинския бюджет – това за хранителни продукти.
 • Подпомагането на лицата в риск от бедност, чрез предоставянето на хранителни продукти, която значително ще подпомогне подобряването качеството им на живот.
 • Предоставяне на разнообразно седмично меню, с което ще се осигури балансирано хранене на нуждаещите се, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица – Компонент 3”

Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” по Процедура BG05M9OP001-2.070, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  във връзка с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

 

Основна цел: Повишаване на квалификацията на хората от маргинализираните общности като ромите и хора в неравностойно положение, които са основна част от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в ДБТ над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица. Целевата група включва лица от ромската общност на община Котел и други хора в неравностойно положение. Общата цел на проекта е да повиши качеството на живот и създаде подходящи условия за устойчива интеграция на социално изключени роми в общината. Това ще доведе до повишена информираност за възможностите за обучение и заетост, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъпа до здравна информация и разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение.

 

Кратко описание: Основна цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора от маргинализирани общности като ромите и хора в неравностойно положение и са основна част от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в ДБТ над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица. С оглед постигането на тези цели ще се извърши подбор на хора от маргинализираните общности и 10 от тях ще бъдат включени в мотивационно обучение, където ще получат основни знания и ориентация за избор на професионално развитие и реализация. Те ще бъдат разделени на две групи по 5 лица, на които ще се предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация за професиите „Здравен асистент“ и „Сътрудник социални дейности“. Т е ще преминат и обучение по КК4 – „Дигитална компетентност“. След успешното приключване на обученията на 10-те лица от маргинализираните групи ще се предостави заетост по придобитите професии за период от 12 месеца. По проекта ще се назначи и експерт – „Психолог“, който ще консултира хора от маргинализираните групи. Ще се ремонтират и оборудват офиси на 4 екипа. Работата на наетите лица ще се изразява в пряка, индивидуална и групова работа в общността с цел повишена информираност за възможностите за обучение и заетост , повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация и разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, на трудови навици и здравна култура и подкрепа на семействата в неравностойно положение. С цел популяризиране на културната идентичност на ромския етнос, включително в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства) и преодоляване на негативни стереотипи към ромите, ще се подготви участието на хора от ромския етнос за ежегодно провеждащия се „Фестивал на етносите, багрите и културно наследство“ в гр. Котел. Дейностите по мотивиране на целевата група, обучения и наемане на работа, допринасят за популяризиране ролята на ЕСФ и ОПРЧР.

 

Целеви групи: продължително безработни и/или лица с трайни увреждания

 за офиса в гр. Котел – ще бъдат назначени 4 лица,

 за офиса в с. Градец – ще бъдат назначени 2 лица,

 за офиса в с. Мокрен – ще бъдат назначени 2 лица,

 за офиса в с. Тича – ще бъдат назначени 2 лица,

Подборът на лицата ще се осъществи със съдействието на Дирекция бюро по труда – Котел.

 

Основни дейности:

 1. Предоставяне на мотивационно обучение – Подбраните лица от целевите групи ще преминат мотивационно обучение в рамките на 30 учебни часа, като ще получат Сертификат за преминато „Мотивационно обучение”;
 2. Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова – Подбраните лица от целевите групи ще преминат професионално обучение в рамките на минимум 600 учебни часа, като 5 лица ще получат свидетелство за професионална квалификация по специалността „Здравен асистент“ и 5 лица за специалността „Сътрудник социални дейности“;
 3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности – Подбраните лица от целевите групи ще преминат обучение в рамките на 45 учебни часа, като ще получат Сертификат по ключова компетентност „Дигитални умения”;
 4. Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение – в рамките на 12 месеца, обучените лица с придобитите знания и умения от успешно преминалите квалификации и с придобитите компетентности, наетите лица ще изпълняват качествено и професионално задължения си, свързани със социално – икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите. На нуждаещите се, които ще бъдат включени в дейностите, ще се съставя индивидуален план с необходимата за лицето подкрепа, който ще се актуализира, ако настъпват промени. Съгласно индивидуалните нужди те ще бъдат подпомагани да преодоляват липсата на трудови навици и как да подобрят здравната си култура, как да подобрят лошите битови условия, нежелание за пълноценно ползване на здравни, социални, образователни услуги, директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение.
 5. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги – За нуждите на подбора на лица, подходящи за включване в обучение, както и за психологическо консултиране на нуждаещите се лица ще бъде нает психолог . Т ой ще подпомага работата в екип с другите специалисти, ще изнася беседи, ще осъществява индивидуални срещи и консултации при конкретни случаи. За нуждите на дейността ще се извърши ремонт на по една стая и санитарните възли в кметствата на с. Градец, с. Мокрен и с. Тича, където ще се помещават служителите за предоставяне на социални и здравни услуги, обучени по проекта.
 6. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи: Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, включително в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства). – В Община Котел традиционно се провежда „Фестивал на етносите, багрите и културно наследство“. Във фестивала участие вземат, живеещите в общината етноси: българи, турци, роми и каракачани. Всеки етнос прави свое импровизирано село, обзаведено с традиционни „мебели“, посуда, животни, които ползват в ежедневието си. Хората от ромския етнос организират своя „катун“, който е една от атракциите на фестивала. В четирите населени места: Котел, Градец, Тича и Мокрен, с пряката работа на назначените лица по професията „Сътрудник социални дейности“, „Здравен асистент“ и експерта – „Психолог“, както и със съдействието и участието на местните лидери, ще се организира „Кръгла маса – Културната идентичност на ромите – подготовка за участие в традиционен фестивал на община Котел „Фестивал на етносите, багрите и котленския килим“, на която ще се дискутират и вземат конкретни решения с какви занаяти, традиционни ястия и облекла, представителите на ромския етнос ще демонстрира своите традиции и обичаи на фестивала. Работата на назначените по проекта специалисти ще бъде насочена към мотивация за участие и изява на хората от силно изолираните маргинализирани групи с цел тяхното приобщаване. Ще се закупят традиционни ромски инструменти и ще се наемат преподаватели по съответния инструмент да обучат по 4 лица от всяко населено място да свирят с тях. Ще се изготви програма за участието на представителите от етноса на фестивала. Ще се уточнят конкретните участници, които ще бъдат разпределени в няколко групи: – група, която ще подготви сценки от бита на етноса, група, която ще представи песните, музиката и танците на етноса, и група, която ще покаже традиционните ястия. Ще се подготви и група, която ще демонстрира характерните ритуали на етноса. С тази подготовка и с участието си на фестивала, те ще могат да демонстрират и изразят своята етническа същност, бит, култура и своите занаяти. Това ще им даде самочувствие, ще им помогне да разбият изградените негативни стереотипи, ще пробуди желанието им за интегриране в обществото.

 

Обща стойност на проекта: 198 713.31 лв.

Продължителност: 16 месеца

От 1.11.2019 – 1.03.2021 г.

„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Продължителност: 14 месеца

Основна цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, като им се осигурят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Кратко описание:

Дейностите по проекта са насочени изцяло към възрастните хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства. Освен грижа в дома, за тези лица ще се развиват и услуги в общността, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията и адаптиране към основните нужди на възрастните хора. За хората с хронични заболявания и трайни увреждания ще бъдат осигурени специализирани медицински грижи в техните домове. По проекта ще бъде създаден устойчив модел за предоставяне на качествени услуги на лица с увреждания и възрастни хора, живущи на териториите на общините Котел и Твърдица. Ще се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, с които се цели постигане на социален ефект спрямо лица от уязвими групи, за да се подобри жизненото им равнище. Проблемите на възрастните хора и лицата с различни трайни увреждания ще придобият гражданственост и ще спомогнат обществото да стане по чувствително и отзивчиво към техните потребности. Ще се повиши самочувствието и позитивната нагласа на тези хора към политиката на държавата в социалната сфера и вярата им, че не са забравени и има кой да се грижи за тях. Дейностите по проекта ще допринесат за разширяване на социалните контакти и интеграционни връзки между потребители и предоставящите социално-здравни услуги лица.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети девет домашни помощника на трудов договор, две медицински сестри и един рехабилитатор на граждански договори. В община Твърдица ще бъдат наети седем домашни помощника на трудов договор и две медицински сестри на граждански договори. Наетите лица ще работят по проекта до 12 месеца. За нуждите на проекта ще бъдат закупени две нови превозни средства за всяка от общините – партньори, с които ще се осъществява мобилна най-вече здравна услуга във всяко населено място на общините.

 

Целеви групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

 

Основни дейности:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
 • Обучение и супервизия на персонала;
 • Закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа

 

Обща стойност на проекта: 225 900.32 лв. Бюджетът определен за община Котел е 129138,88 лв., а на община Твърдица е 96761,44 лв.

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на

селските райони: „Европа инвестира в селските райони“

Проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел”