Текущи проекти

Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

„Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство”, финансиран по процедура BGCULTURE-2.002 Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на културата

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.

Обща стойност на проекта: 297 050.76 лв.

„Укрепване на административния капацитет в Община Котел

„Грижа в дома в община Котел“, финансиран по ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0074-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”

Проект № BG05SFPR003-1.001 – 0162 „Топъл обяд в община Котел“ Проектът се финансира от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Финансиран по Процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ на Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,ЕСФ+

Продължителност: до 30.09.2025г./725 -работни дни/

Капацитет: 1850 крайни потребители

Основна цел: Целта на проектното предложение е приготвяне и предоставяне на топъл обяд за уязвимите граждани на община Котел, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Обща стойност на проекта: 4 892 880,00 лв.

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел

 

Финансиран по Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на енергетиката

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Котел

Кратко описание:

Проектът предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на четири улици в гр. Котел чрез подмяна на осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малко консумирана електроенергия; въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ; изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението; изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението; изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди – доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.

Целеви групи: населението на град Котел

Обща стойност на проекта: 519 708.43 лв.

СЪОБЩЕНИЯ:

1. Стартира строителството по обновяването на уличното осветление в гр. Котел

2. Приключи изграждането на част от уличното осветление на гр. Котел, изпълнено със соларно захранвани LED осветителни тела

“Обучението – предпоставка за устойчива заетост”

Основна цел: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда ( продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания и/или безработни / неактивни лица с основно или по-ниско образование) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в Община Котел.

Кратко описание: Ниското образование и липсата на квалификация, професионална реализация и мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Към нея принадлежат хора от всякаква възрастова граница – безработни младежи до 29г, безработни /неактивни от 30 до 54г и безработни/неактивни над 54 г. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост, с което ще се подобри качеството на живот на населението.

 Документи за подбор:

Обща стойност на проекта: 191 077.04 лв.

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица”

Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел“

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г. С. Раковски“, гр. Котел”

Проект Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”