Текущи проекти

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел

 

Финансиран по Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерството на енергетиката

Продължителност: 18 месеца

Основна цел: повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Котел

Кратко описание:

Проектът предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на четири улици в гр. Котел чрез подмяна на осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малко консумирана електроенергия; въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ; изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението; изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението; изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди – доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.

Целеви групи: населението на град Котел

Обща стойност на проекта: 519 708.43 лв.

СЪОБЩЕНИЯ:

1. Стартира строителството по обновяването на уличното осветление в гр. Котел

2. Приключи изграждането на част от уличното осветление на гр. Котел, изпълнено със соларно захранвани LED осветителни тела

“Обучението – предпоставка за устойчива заетост”

Основна цел: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда ( продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания и/или безработни / неактивни лица с основно или по-ниско образование) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в Община Котел.

Кратко описание: Ниското образование и липсата на квалификация, професионална реализация и мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Към нея принадлежат хора от всякаква възрастова граница – безработни младежи до 29г, безработни /неактивни от 30 до 54г и безработни/неактивни над 54 г. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост, с което ще се подобри качеството на живот на населението.

 Документи за подбор:

Обща стойност на проекта: 191 077.04 лв.

Проект „Патронажна грижа + в община Котел“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.004-0072-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”

Продължителност: 6 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда

Кратко описание:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Обща стойност на проекта: 105 328.65 лв.

Проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Котел“ Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.

Проект “Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I” – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г. С. Раковски“, гр. Котел”

Проект Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”