Проект № BG05SFPR003-1.001 – 0162 „Топъл обяд в община Котел“ Проектът се финансира от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Финансиран по Процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ на Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,ЕСФ+

Продължителност: до 30.09.2025г./725 -работни дни/

Капацитет: 1850 крайни потребители

Основна цел: Целта на проектното предложение е приготвяне и предоставяне на топъл обяд за уязвимите граждани на община Котел, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Кратко описание:

 Разкрити са 17 пункта в 17 населени места от общината и два пункта в общинския център, където броят на потребителите е най-голям. Приготвянето и доставката на храна ще се осъществява от изпълнител, избран след проведена процедура по Закона за обществените поръчки в съдове за еднократна употреба, в индивидуални опаковки, с регистрирани за целта автомобили.

Предоставянето на храната се осъществява от 11.00 до 12.00 часа на 1850 потребители, одобрени от Дирекция “Социални подпомагане”-Котел, след представяне на дневник на крайния получател с личните им данни. В допълнение към разпределянето на храна се предлагат и съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, които се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие за ползване на социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ+,  за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене.

Целеви групи: 

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

– скитащи и бездомни лица.

Основни дейности:

  • Определяне на целевите групи– Служителите на община Котел стартираха процедура за набиране на желаещи за ползване на услугата през м. септември 2022 г., съгласно Изискванията за кандидатстване. Беше проведена широка разяснителна кампания сред населението на общината, които добре познават тази услугата. Основните информационни канали са: публикация на официалната страница на община, срещи с кметове и кметски наместници, които да информират населението по места, разлепване на информационни материали на видни и посещавани места в общината, използване на възможностите на домашните помощници, личните и социалните асистенти, които посещават домовете да информират лицата от уязвимите групи. Пълноценно беше използвана помощта на лицата наети по проект на длъжност “здравен асистент” и “сътрудник социални дейности”, както и на здравните медиатори от общината за осъществяване на срещи с най-трудно достъпните общности от маргинализираните групи. Само през месеците септември и ноември постъпиха 2009 заявления, които бяха обработени от ДСП-Котел и бяха одобрени 1850 кандидати. Периодично постъпват и се обработват нови заявления. Конкретните потребители търпят промени в хода на реализация на проекта поради отпадане на обстоятелствата за ползване на услугата.
  • Приготвяне на топъл обяд– Община Котел предоставя топъл обяд всеки работен за периода на проекта по договор с изпълнител, избран след проведена процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Екипът от експерти на изпълнителя, включващ технолог по храните, диетолог и главен готвач, съставя седмично меню за изпълнение. Екипът подбира храни, които да осигуряват здравословно и сезонно хранене на потребителите с продукти при възможност от местни производители. При изборът на храни освен нормативно определените изисквания, менюто се съобразява и с културните и религиозни особености на потребителите на услугата и не допуска дискриминация на базата на тези принципи. Рецептите на предложените ястия се съгласуват от диетолога и технолога по храните, за да се прецени съответствието им с изискванията за здравословно хранене, като се съобразява със спецификата на хранене на лицата с известни здравословни проблеми. Одобрените ястия биват организирани в меню, което да дава максимално разнообразие и същевременно да осигурява оптимални дневни количества хранителни вещества и енергийна стойност. При необходимост менюто съдържа частичен или цялостен диетичен вариант. Готовото меню се предава на общината за одобрение. В него са отбелязани всички възможни алергени. Одобреното меню се предава на технолога на изпълнителя и се изпълнява ден за ден. Технологът консултира главния готвач за начина, по който да бъдат изпълнени рецептите на ястията от менюто за деня – продуктите, които трябва да се вложат, видът им, технологията на приготвяне на ястието. Главният готвач разпорежда на общите работници в кухнята кои продукти в какво количество и вид да бъдат приготвени (измити, обелени, настъргани, нарязани и др.) и организира работата на готвачите по отделните рецепти. Готвачите изпълняват рецептите с предоставените им продукти. Тяхната работа се контролира от главния готвач, който следи всички пропорции на продуктите да бъдат спазени, всяка термична и друга обработка да бъде оптимална за ястието, което се приготвя. Главният готвач следи за температурата на готовност на ястията и води дневник на достигнатите градуси, за да се избегне развитието на опасни микроорганизми в храната. След като ястията са кулинарно готови, се предават на кухненските работниците за порциониране в съдове за еднократна употреба, а технологът завежда в технологичен дневник всички приготвени ястия с уникален партиден номер и описва вложените във всяко ястие продукти по количество и партида на производителя. Готовата за експедиция храна се товари и се извозва до обектите за раздаване от шофьорите с лекотоварни автомобили регистрирани за превоз на храни. Транспортираните храни са придружени от набор документи удостоверяващи произхода на храната, показващи вида на ястията, състав, срок на годност, начин на съхранение, номер на партида, декларация за съответствие, приемо-предавателен протокол. Документите се съставят непосредствено преди експедиция от отговорник за Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР), който проследява целият процес на производството на храна – от доставката на суровините, съхранението им, кулинарната обработка и порционирането до експедицията. Отговорникът по НАССР води документация за доставката на суровините (дневник входящ контрол – доставчик, продукт, начин на съхранение, срок на годност, партиден номер и др.), температурен дневник на хладилните съоръжения, дневник за изходящ контрол на готовата продукция, чек листи за почистването на обекта и личната хигиена на персонала. В края на процеса по изпълнение на дневното меню се изготвят калкулационни ведомости на база вложените в производството суровини и броя приготвени порции от всяко ястие. Тази дейност се изпълнява от калкулант, който също изготвя и отчетни документи на месечна база.
  • Предоставяне на топъл обяд– Храната се приготвя в кухнята на изпълнителя по договора за приготвяне и доставка на топъл обяд. Готовата храна се пакетира в индивидуални пакети в самата кухня от служители на изпълнителя, които следват всички хигиенни норми. Товари се в регистрирани превозни средства по Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Доставя се в пунктовете, определени от общината в часовия диапазон от 10.00-12.00 часа, всеки работен ден. Предава се на лицето в пункта с приемо-предавателен протокол при спазване на всички предписани хигиенни норми. Лицата, които раздават индивидуално опакованите храни разполагат със списъци на потребителите, предоставени от ръководителя на проекта, изготвен на база включени потребители. С цел недопускане разхищението на храни, неполучен обяд се предоставя на лица от резервния списък, за което същите се уведомяват от лицето в пункта. Тези лица стават потребители на помощта „Топъл обяд“ при първото получаване на топъл обяд. Те се описват и им се предоставя индивидуален дневник, който предават в края на месеца на лицето в съответния пункт, а то съответно на ръководителя на проекта.
  • Реализиране на съпътстващи мерки– Община Котел назначи двадесет и четири лица за предоставяне на съпътстващи услуги – във всеки пункт за раздаване на храна има по един специалист, който е подбран на база доверие и популярност сред местната общност. В пет от по-големите пунктове има по двама служители, за да се осигури възможност за по-голяма дистанция на потребителите. В допълнение е назначен и един координатор „съпътстващи дейности”, който разработва материали за различните социални, здравни или административни услуги, предоставяни на територията на общината. Този координатор има задължение регулярно да подава материали към лицата, предоставящи съпътстващи услуги и да контролира тяхната работа. Той отговаря за това всеки потребител да получи, тези съпътстващи услуги от които има нужда. Всички анкетни карти, снимки от срещи, попълнени образци за получаване на административни услуги и др. материали, изготвени по съпътстващите мерки се предават напълно окомплектовани в края на всеки месец от работата по проекта на определения от Община Котел координатор. На тази основа координаторът изготвя справката за предоставените съпътстващи мерки – приложение към Методическото указание по програмата. Съпътстващите мерки не са задължителни и са обвързани с получаването на услугата топъл обяд. Същите се предоставят на лица, които проявят желание да ги ползват.

Обща стойност на проекта: 4 892 880,00 лв.