„Укрепване на административния капацитет в Община Котел”

 

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002
Административен договор –
№BG05SFPR002-2.002-0147-C01
Срок на изпълнение: 18 месеца

Основна цел: предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението чрез повишаване и укрепване на административния капацитет на служители от Община Котел. Проектът включва дейности по подготовка за обезпечаване правомощията на община Котел по ЗСУ,ЗХУ и ЗЛП и създаване на фронт-офис с три обособени работни места като се осъществи текущ ремонт на стълби и площадка пред помещението, находящо се в сградата на Община Котел, осигуряващи достъпна среда за хора с увреждане, закупуване на оборудване/техника и обзавеждане на фронт-офиса. Предвижда се наемане на пълен работен ден на 2 лица на длъжност “Координатор на услуга” и 1 лице на непълно работно време 2 часа/ден с функции на “Ръководител екип на фронт-офиса”, изпълняващи задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. С цел повишаване на административния капацитет на служители на Община Котел ще бъдат проведени обучения на трите новоназначени лица във фронт-офиса, още две лица от общината – Директорът на дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ и гл. специалист „Култура и социални дейности” в същата дирекция и трима управители на социални услуги в общността. Обученията ще бъдат насочени към повишаване уменията и компетенциите за работа с лица от уязвимите групи, “клиенти на фронт-офиса” , нормативна база за социалните услуги предоставяни от общината свързани със ЗСУ, в частта свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги, ЗХУ и ЗЛП.

Кратко описание: Проектът е насочен към улесняване на прехода при въвеждане на нови механизми в системата от социални услуги, предоставящи се на територията на Община Котел, чрез създаване на ново работно място (фронт-офис), в изпълнение на правомощията на Община Котел по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на социалните услуги и личната помощ, и ще създаде предпоставки за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението.

Специфични цели:

– плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ;

 – подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги;

Очаквани резултати:

Реализирането на проекта ще допринесе за разрешаване на идентифицираните проблеми и ще опита в максимална степен да отговори на нуждите на целевата група. Изпълнението на дейностите ще улесни достъпа до социални услуги в общността, в подкрепа за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общината. Осигурената грижа в семейна среда ще подобри качеството на живот на хората от общината, създавайки условия за достоен живот, преодоляване на социалната изолация, при зачитане правото им на личен избор, съобразен с възраст, възможности, специфични потребности.

В същото време, общински служители, пряко ангажирани с администрирането на социалните услуги, ще получат възможност за допълнителни обучение и супервизия, като част от системата мерки за намаляване на стреса и професионалното прегаряне, като подкрепа ще получат и ръководителите на услуги в държавно-делегираните дейности.

 Обща стойност на проекта: 71 421,00 лв.

Съобщения: