Обява за военна служба по МЗ № ОХ-564 от 19.06.2019 г. за ВМА

О  Б  Я  В  А

        Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности за военнослужещи – офицери (ЛЕКАРИ) във Военномедицинска академия.

 Обявените вакантни длъжности са в следните населени места:

София, Варна, Плевен, Пловдив, Крумово, Граф Игнатиево, Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

Обявените вакантни длъжности за гр. Сливен, са следните:

– 1 длъжност „Старши лекар в Отделение по хирургия” – 25 легла на Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен.

Военно звание: Лейтенант, старши лейтенант, капитан, майор.

Изискване за образование и квалификация: Магистър-лекар с придобита специалност „Хирургия”.

– 1 длъжност „Лекар в медицински пункт” във военно формирование 26240 – Сливен, в Медицински пунктове към МБАЛ – Сливен.

Военно звание: Лейтенант, старши лейтенант, капитан.

Изискване за образование и квалификация: Магистър-лекар.

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на нашата Фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
  2. Да не са по-възрастни от 40 г. за длъжности за офицери.
  3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
  4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
  5. Да нямат друго гражданство.
  6. На военна служба могат да се приемат и лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

–  Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

–  Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

–  Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 16.08.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

           Адрес и телефон за информация:  Военно окръжие – Сливен, гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:  Сливен – 088 622 14 51;   Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84;   Котел – 088 588 11 73.