Уведомление, мотиви и Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество