Община Котел започва прием на заявление за “Осигуряване на топъл обяд 2016”

Агенция за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд 2016”.

Община Котел, в качеството си на партньорска организация, започва прием на заявления.

Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд всеки ден от седмицата, в период от 1 септември 2016 до 30 април 2017 г. на следните целеви групи:

Основна група:

  • лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“;
  • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • скитащи и бездомни деца и лица.

При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределян на представители от следната допълнителна целева група:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
  • Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;

Храната ще се приготвя от регистриран доставчик на услугата „Обществена трапезария”. Дейността ще обхване до 1900 потребители.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 10 до 24 август 2016 г. включително в сградата на отдел „Социални и хуманитарни дейности”, стая № 4 и в кметствата по населените места на Община Котел.

*Заявления, в които е подадена грешна информация или не са попълнени коректно, няма да бъдат приемани и разглеждани от комисия за подбор на потребителите.

Списък с одобрените кандидати ще бъде изнесен на информационното табло в сградата на общината на 30.08.2016 г. и на сайта на Община Котел и в кметствата в населените места на общината.

*Допълнителна информация може да се получи на телефон 089 444 3524 и Е-mail: [email protected]

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от тук или да бъде получено на хартия в стая № 4 на отдел „Социални и хуманитарни дейности” или кметствата на населените места на Община Котел.