Покана за публична информационна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ)

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА (НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА) НА ОБЩИНИТЕ КОТЕЛ, СЛИВЕН И ВЪРБИЦА

 

ПОКАНА

за

публична информационна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Община Котел, Община Върбица и Община Сливен чрез част от населените си места

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Община Котел ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ „Котел, Сливен и Върбица“.

Във връзка с това, Общини Котел, Сливен и Върбица, канят представители на:

 • Нестопанския сектор: НПО, читалища, физически лица
 • Стопанския сектор: Фирми, кооперации, земеделски производители, занаятчии

както и всички заинтересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща. Срещата ще се проведе на 18.07.2022 г. от 10:30 часа в зала на Общинска администрация Котел при следния дневен ред:

 1. Представяне на Подхода „Водено от общностите местно развитие”
 2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на общинните и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика.
 3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а на по-късен етап и формиране на местна инициативна група.

Целта на събитието е да се оповести намерението за формиране на местно партньорство между Община Котел, Община Сливен и Община Върбица, да се учреди местното партньорство, да се разяснят целите и приоритетите му, възможностите за кандидатстване, ползите от партньорството.

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансира създаването на местни инициативни групи и Стратегии за водено от общностите местно развитие, които обхващат не само селски, но и градски ареали, извън строителните граници на град с население над 30 000 жители.

Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие (СМР). Те са неправителствени организации, които включват в състава си публични, бизнес и граждански организации, действащи на  територията. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Тя действа като агенция за развитие, която управлява и прилага стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като организира и провежда приеми и оценки на проекти по стратегията, подготвени и подадени от организации и физически лица с адрес на управление или постоянен адрес на територията на МИГ.

С оглед на горното е постигната договореност с общинското ръководство на Община Котел, Община Сливен и Община Върбица за създаване на Местна инициативна група  на територията на община Котел с всички населени места, Община Върбица с всички населени места и Община Сливен (без териториалните граници на град Сливен) с териториите на следните населени места:

 1. с. Божевци
 2. с. Изгрев
 3. с. Ичера
 4. с. Зайчаре
 5. с. Камен
 6. с. Гергевец
 7. с. Раково
 8. с. Самуилово
 9. с. Сотиря
 10. с. Средорек
 11. с. Стара река
 12. с. Тополчане
 13. с. Глуфишево
 14. с. Николаево
 15. с. Панаретовци
 16. с. Мечкарево

В настоящия програмен период 2021-2027 г., Община Котел ще има възможност да кандидатства и изпълни подготвителна мярка – 19.1 със срок 6 месеца и със следните дейности

 • популяризиране на процеса на разработка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
 • обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • проучвания и анализи на територията;
 • подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 • координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Стратегиите за водено от общностите местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

Минималният размер на бюджета за прилагането на една стратегия, финансирана само от ПРСР е в размер на 3 млн. евро. При включване на още оперативни програми като ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Стратегията на МИГ може да достигне до над 8 млн. лева.  Това е един допълнителен финансов ресурс, който ще бъде на разположение на бенефициентите от територията на МИГ, а именно цялата Община Котел, цялата Община Върбица и територията на 16-те населени места от Община Сливен.

От Общинска администрация Котел

Общинска администрация Сливен

Общинска администрация Върбица