Обявление за длъжността “Директор” на Дневен център за стари хора

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Котел на основание чл. 91, ал. 1  от Кодекса на труда и Заповед № РД-13-687/24.11.2021г. на Кмета на Община Котел

         ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Място на работа – Дневен център за стари хора, град Котел

 1. Характер на работа – Ръководи, координира и контролира дейността на Дневния център за стари хора за постигане на целите по предоставяне на качествена грижа за възрастните хора в съответствие с действащата нормативна уредба. Контролира воденето на задължителната документация по предоставяните услуги. Назначава персонала на ДЦСХ. Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в ДЦСХ. Следи за възникнали нови потребности у потребителите и развива и разширява дейността на ДЦСХ според нуждите.
 2. Трудов договор на четири часов работен ден.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 1. Да са пълнолетни български граждани;
 2. Да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат обявената длъжност;
 3. Да не са поставяни под пълно или ограничено запрещение;
 4. Да са физически и психически пригодни за изпълнение на длъжността;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 6. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“;
 7. Професионално направление: „Социални дейности”, „Педагогика” и/или „Психология“;
 8. Професионален опит – 5 години стаж в съответното професионално направление.

Допълнителни изисквания:

Да притежават организационни умения, задълбочено познаване и прилагане на действащото законодателство, свързано с дейността; способност да планират, организират и контролират работата си; способност да работят в екип и да ръководят екип; способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите; да познават особеностите на целевата група и техните характеристики, да имат практически опит в работата с възрастни хора.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

a/ Допускане по документи;

б/ Писмен изпит – тест;

в/ Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.
 2. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на действащото законодателство, нормативната уредба, действаща в областта на социалните услуги и с функциите и отговорностите на длъжността директор на ДЦСХ.
 3. Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.

Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на ДЦСХ /;
 • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/;
 • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;
 • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за мотивиране и  убеждаване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Кмета на Община Котел за участие в конкурса /по образец: Приложение 1/;
 2. Декларация, че лицето:
 • е пълнолетен български гражданин;
 • не е лишавано по съответния ред от правото да заема обявената длъжност;
 • не е поставяно под пълно или ограничено запрещение;
 • физически и психически е пригодно за изпълнение на длъжността;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

/Приложение 2, по образец/

 • Професионална автобиография /европейски формат/;
 • Документ за завършено образование /копие/;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка.
 • Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата /оригинал/;
 • Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата в сградата на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“, ул. „Раковска” № 62, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 29.12.2021 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ: