Справка по чл.26, ал.5 предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г.

СПРАВКА

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по одобряване на План – сметка за разходите на община Котел за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на решение за одобряване на план-сметката за 2022 г. за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката са публикувани на 29.10.2021 г. на интернет страницата на
Община Котел за предложения и становища.

В 30-дневния срок съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове за провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица не са постъпили предложения и становища по изработения проект на решение за одобряване на план-сметката за 2022 г. за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ.