Обявление, ПУП-ПП, Ново село

Община Котел, област Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на транспортно-комуникационна връзка за обект: „Подходен път към ФОС Ново село, връзка с главен път I-7 и кръстовище“, намиращ се в землището на с.Мокрен, община Котел, област Сливен, с териториален обхват имоти с №№ 046016, 046017, 000430, 046013, 046014, 000408, 000426, 000434, 000435 и 000428.

Проектът е изложен в Община Котел, пл.”Възраждане” № 1, стая № 6 и може да бъде разгледан всеки присъствен ден от заинтересуваните лица.

Проектът за ПУП – ПП е обнародван в „Държавен вестник” бр.91 от 14.11.2017 год. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” (до 14.12.2017 година включително) заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.