Община Котел стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица” в партньорство с община Твърдица

Община Котел стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица” в партньорство с община Твърдица

На първи 1 юли 2019 г., Община Котел в партньорство с община Твърдица, стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.040-0079 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Проектът е с продължителност 14 месеца. Общата стойност на проекта е 225 900.32 лв. Бюджетът определен за община Котел е 129138,88 лв., а на община Твърдица е 96761,44 лв.

С реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания и техните семейства, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. Община Котел и Община Твърдица имат опит в предоставянето на социално-здравни услуги в общността или в домашна среда чрез реализирани няколко аналогични проекта. Респективно услугите които се предлагат по проекта, са много търсени от месната общност и най-вече от хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните услуги на териториите на общините Котел и Твърдица. В резултат на проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи население, на основата на социално-икономически и други дефицити. При първоначалния анализ на Общините се очертават някои типични рискове за лицата в неравностойно положение: трайна липса на собственост и доходи, бедност; увреждания и здравословен дефицит; липсата на социални услуги; неравностойна позиция на пазара на труда; живеещи в изолирани общности; рискове, засягащи деца и възрастни. На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи, в които попадат и целевите групи, към които е насочен настоящия проект. Животът на старите хора в общините Котел и Твърдица е изключително затруднен, основно поради недостатъчно средства и затруднен достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията в осъществяването на комунално-битови дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социална услуги, е преобладаващ. Грижата за възрастните хора по принцип и характерно за българския бит и се възприема като морално задължение на техните деца. Въпреки това в последните години се наблюдава тенденцията различните поколения да живеят сами, тъй като децата им по една или друга причина са на далечни разстояния от тях. Броят на лицата с увреждания на териториите на общините Котел и Твърдица е значителен. Съгласно анализът изготвен от УО на ОПРЧР, по проекта се очаква да бъдат включени минимум 78 бр. потребители /44 бр. потребители за Община Котел и 34 бр. потребители за Община Твърдица/, които да получават социално-здравни услуги и услуги в домашна среда. Община Котел предвижда в това число да бъдат предоставени услуги на минимум 30 възрастни лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на 14 лица с увреждания. Община Твърдица ще предостави услугите на минимум 24 възрастни лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на 10 лица с увреждания.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети девет домашни помощника на трудов договор, две медицински сестри и един рехабилитатор на граждански договори. В община Твърдица ще бъдат наети седем домашни помощника на трудов договор и две медицински сестри на граждански договори. Наетите лица ще работят по проекта до 12 месеца. За нуждите на проекта ще бъдат закупени две нови превозни средства за всяка от общините – партньори, с които ще се осъществява мобилна най-вече здравна услуга във всяко населено място на общините.