Обява за набиране на персонал за предоставяне на услугата “Личен асистент”

Община Котел в качеството си на Бенефициент по проект: „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел” – Договор BG 05M9OP001-2.002-0224-C001, ще проведе конкурс за подбор на персонал за целите на проекта по Кодекса на труда за следните длъжности:

1. Персонал за предоставяне на услугите във втори етап на изпълнение на проекта „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел”:

  • Лични асистенти – 12 бр.

Изисквания към кандидатите:
Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите / за всички горепосочени длъжности/:
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор е за период от 17 месеца.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 1/;
  • Автобиография /Приложение № 2/;
  • Декларация по образец /Приложение № 3/;
  • Декларация по чл.107а от Кодекса на труда /Приложение № 4/;
  • Документ за самоличност (копие);
  • Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;
  • Копие от документ / диплома за завършено образование;
  • Кандидатът може да представи и други приложими към конкурса документи.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Документите следва да се подават лично в сградата на Община Котел в стая №3 в срок до 16.00 часа на 26.02.2016г.

Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Котел.

Конкурсът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Котел и на информационното табло на входа на сградата на община Котел.

Задълженията на персонала са подробно описани в длъжностните характеристики, с които
кандидатите могат да се запознаят в стая № 3 в сградата на общинска администрация.