Обявление ПУП-ПР, гр. Котел

Община Котел, област Сливен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 443 от 29.06.2017 год. Общински съвет гр.Котел е одобрил изменение на ПУП–ПР (план за регулация) в обхват на квартали 120 (УПИ III-„за комплексно жилищно строителство“), 121 (УПИ IV-„За комплексно жилищно строителство“, и УПИ V-„За магазин за авточасти“), 122 (УПИ II-„За комплексно жилищно строителство“, УПИ III-„За магазин“, и УПИ без номер с отреждане „За озеленяване“) и уличната регулация в участъците от о.т. 547 до о.т. 552 и от о.т. 540 до о.т. 545 по регулационния план на гр.Котел, община Котел.

Проектът за изменение на ПУП-ПР е изложен в Община Котел, пл.“Възраждане“ № 1, стая № 6 и може да бъде разгледан всеки присъствен ден.

Решението е обнародвано в „Държавен вестник” бр.58/18.07.2017 год. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (до 18.08.2017 г. включително) решението подлежи на обжалване чрез Община Котел до Административен съд Сливен.

от общината