ВАЖНО! До 10 март 2016г. се подават Заявления за участие в разпределение на “пасища, мери и ливади” от ОПФ за стопанската 2016/2017г.

До 10 март 2016 г. се подават заявления за участие в разпределение на „пасища, мери и ливади” от ОПФ за стопанската 2016/2017г.

От Общинска администрация-Котел напомнят, че лицата подават за стопанската 2016/2017г. заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 март 2016 г. и към тях се прилагат следните документи:

 1. Приложение 1
 2. Приложение 3
 3. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
 4. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 5. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
 6. Актуална справка за животни /към датата на подаване на заявлението/.
 7. Удостоверение за наличие или липса на задължения от ТД на НАП;
 8. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Държавен фонд „Земеделие”;
 9. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Държавен поземлен фонд /Областна Дирекция „Земеделие” – Сливен/;
 10. Служебна бележка, че кандидатът няма задължения към Общината.

Площите се разпределят на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за 1 животинска единица. На лицата, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 30 дка за 1 животинска единица.

„Пасищни селскостопански животни” по смисъла на закона, са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете.

„Животновъден обект” е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни.

„Животинска единица” – е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

 1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на 1 животинска единица;
 2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години, се равнява на 0,6 от животинска единица;
 3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

На база подадени заявления комисия, назначена със заповед на кмета на общината ще извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на животновъдите, отговарящи на изискванията на ЗСПЗЗ и те ще могат да сключат договори с общината без търг или конкурс за срок от 5 /пет/ стопански години.