Процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социална услуга на територията на община Котел “Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ)”

» Задание
» Заповед
» Договор
» Формуляр за финансово предложение за 2019 г.