ПОКАНА За обществено обсъждане на горскостопански план на горските територии собственост на община Котел, както и материалите към нея.

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ 

ОБЩИНА КОТЕЛ

уведомява обществеността и заинтересованите органи, че е изработен Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Котел, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Котел”, Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Кипилово” и Териториално поделение „Държавно горско стопанство –  Тича”.

Горскостопанския план е с период на действие десет години и влиза в сила след утвърждаването му от Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен.
На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 17.05.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Котел, с адрес гр. Котел, пл. „Възраждане“ № 1, в малката заседателна зала, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвения горскостопански план.

Материалите са на разположение на заинтересованите лица и органи, както следва:

В сградата на Община Котел, с адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч., в стая № 13, до 16.05.2023 г. включително.

Всички предложения, становища и бележки към материалите, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в Община Котел, в писмена форма, или на е-mail: [email protected], до датата на общественото обсъждане – 16.05.2023 г., включително.

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и организации относно развитието на горските територии, собственост на Община Котел през следващите 10 години.

Приложени документи: