Обявление ПУП-ПР с. Тича

Община Котел, област Сливен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ за кв.26, кв.40 и улична регулация от о.т.75а до о.т.62а по ПУП на с.Тича, общ.Котел, обл.Сливен.

Изменението на плана за регулация се състои в обособяване на нов УПИ от уличното пространтво между о.т.62а и о.т.75а, който се включва в границите на кв.26. Също така проектът променя северозападната граница на УПИ I в кв.40 и местоположението на осовата линия между кв.26 и кв.40, което води до отпадане на о.т.62а и о.т.75а.

Изменението на ПУП – ПР е обнародвано в „Държавен вестник” бр.56/11.07.2017 год. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ДВ /до 11.08.2017 г. включително/ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

от общината