Обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“

Община Котел в качеството й на бенефициент по проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0581-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

 1. Директор на Социалното предприятие – 1 щатна бройка

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

– средно образование
– допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет
– висше образование ще се счита за предимство
– професионално направление – строителство и/или ландшафна архитектура ще се счита за предимство
– професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец /;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Ръководи и пряко отговаря за предмета на дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустрояване”, свързан с подобряване на състоянието на околната среда: зелени площи, градински мебели, обществени постройки, детски и спортни площадки в чертите на града и другите населени места в общината.

Минимално възнаграждение за длъжността: 820 лв.

 1. Счетоводител на Социалното предприятие – 0.5 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– средно образование;
– допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
– висше образование ще се счита за предимство;
– професионално направление – счетоводство и контрол или икономика ще се счита за предимство;
– професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец /;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Пряко отговаря за осигуряване на счетоводната отчетност и финансовото управление на предприятието.

Минимално възнаграждение за длъжността: 255 лв.

 1. Технически координатор – 1 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– средно образование;
– познания и опит  в сферата на озеленяването и благоустройството ще се считат за предимство;
– професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец /;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– осъществяване на контрол, насърчаване и насочване на лицата от целевата група при изпълнение на задълженията им.
– обезпечава работата на целия екип по управление на социалното предприятие

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

II. ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОВА ЧИСЛО:

– Хора с увреждания – лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност;
– Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.
– Безработни лица над 54 годишна възраст

 1. Работник озеленяване – 14 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките;
– поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата на града и другите населени места в общината;
– поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др.

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

 1. Работник в строителството – 14 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост;
– поддържане на парковата мебел и елементите на градското обзавеждане.

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

 1. Техник озеленител – 2 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;
– познания и опит в сферата на озеленяването и благоустройството ще се считат за предимство

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Работа с техниката, свързана с озеленяването/резачка, храсторез, моторна косачка и др./;

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

 1. Дърводелец – 1 щатна бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Сглобяване, оформяне, поддържане или поправки на дървени конструкции, съобразно зададените задачи.

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

 1. Домакин – 1 щатна бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– средно образование;
– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация.

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

III. НАЗНАЧАВАНЕ НА НАСТАВНИЦИ ЗА ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕЦА НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН /4 ЧАСА/

 1. Наставник „Работник озеленяване“ – 2 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

Минимално възнаграждение за длъжността: 255 лв.

 1. Наставник „Строител“ – 3 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

Минимално възнаграждение за длъжността: 255 лв.

 1. Наставник „Дърводелец“ – 1 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

Минимално възнаграждение за длъжността: 255 лв.

IV. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00ч. на 15.06.2018 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от стая №3 в сградата на Общинска администрация – гр. Котел. Обявата, образците на документи и примерни длъжностни характеристики са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни  дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел.

» Пакет от документи за кандидатстване – екип на социалното предприятие
» Пакет от документи за кандидатстване – лица от целевата група и наставници

» Длъжностна характеристека – Директор
» Длъжностна характеристека – Домакин-снабдител
» Длъжностна характеристека – Дърводелец
» Длъжностна характеристека – Координатор
» Длъжностна характеристека – Наставник
» Длъжностна характеристека – Озеленител
» Длъжностна характеристека – Строител
» Длъжностна характеристека – Счетоводител
» Длъжностна характеристека – Техник-озеленител